Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

20/03/2016

Cando est chi una paràula cumintzat in "V" o in "B" in s'iscritura?

sa bèrtula >


1) “V-” in cumintzu de paràula
Cumintzant in v- totu sas paràulas de intrada reghente in sardu, chi non derivant deretas dae su latinu o chi benint dae àteras limbas, in ue custa cunsonante non ruet si est pretzèdida dae paràula chi agabbat in vocale: violinu, violèntzia, vacàntzia, vida, venidore, venenu, vostè, viudu, vocabulàriu, voluntade, ventana, etc.

2) “B-” in cumintzu de paràula
Cumintzant  in b- sas chi benint dae su latinu, cun V- o B- de cumintzu, e chi, in sa pronùntzia, podent pèrdere (ma no in s'iscritura!) sa B- si sunt pretzèdidas dae paràulas chi agabbant in vocale: bentu, binu, bòlere, boghe, bigru, begru, bighinu, bacabarba, buca, badu, etc. o sas chi cumintzant in qua-, qui- in latinu: bator, baranta, bìndighi, o sas chi in totu sas variedades sunt pronuntziadas semper cun b- oclusiva: babbu, bèrtula, etc.


#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

BIAITU, MÈSCRINU, ASULU

de Diegu Corràine

Su sardu “biaitu”, impreadu mescamente in sas variedades tzentrales e setentrionales, derivat dae s'italianu antigu “biadetto”, formadu dae “biado” + sufissu “-etto”. “Biado” est una variante de s'agetivu e suntantivu maschile “biavo&...  [sighit]

Sotziedade pro sa Limba Sarda: PRESENTE E VENIDORE DE SA LIMBA SARDA

Ideas de Polìtica linguìstica

Pustis de sa Cunferèntzia de eris, 15/11/2017, in Aristanis, Hotel Marianu IV, publicamus custu Comunicadu a sos Mèdios de Informatzione: ... COMUNICADU Sa Sotziedade pro sa Limba Sarda pessat chi, in sa cunditzione atuale de sa limba sarda, in ue sos mannos sighint a la faedd...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

GROGU

de Diegu Corràine

S'italianismu “giallu, -a” s'est leende semper prus logu in su limbàgiu de cada bidda nostra. Ma nois tenimus unu faeddu prus antigu presente in totu sas biddas de Sardigna, pro inditare su colore de su sole, de su limone, de su tzafaranu: “grogu, -a”, chi benit dae su...  [sighit]

“ISCRIE UNA LÍTERA SOS TRES RES 2018"

BANDU Editzione 26 | Nùgoro ! Iscadèntzia 2-12-2017

Su cuncursu ISCRIE UNA LÌTERA A SOS TRES RES est arribbadu a su de 26 de vida! Che a semper, est riservadu a iscolanos de sas iscolas elementares de Sardigna, chi podent iscrìere in sardu una lìtera a sos TRES RES, pro lis contare sos pessamentos o pro pedire carchi cosa pro iss...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

IMBUDU DE PARÀULAS

Nuova Sardegna > Limbas_3.0 de su 5/11/2017

A MANU MANCA: 1. Sustantivu de “nadare”> NADU 2. No èssere seguru de carchi cosa > DUDARE 3. “Sena manos, sena agiudu”> ISMANADU 4. Disanimadu, sena fide>ISPORADU 5. Si mòvere in terra girende in sesi etotu.> RODULARE A MANU DERETA: 1. In una...  [sighit]

giaju, mannoi

de Diegu Corràine

Oramai acuntesset semper prus a s'ispissu de intèndere e lèghere in sardu “nonnu, nonna” pro inditare su chi in ITA est “nonno, nonna”, in ESP “abuelo, abuela”, in ENG “grandfather, grandmother”, in FRA “grand-père, grand-m&e...  [sighit]

ISCRIE SU FAEDDU GIUSTU

LIMBAS_3.0 de su 29/10/2017

VERBOS GIUSTOS: m'ant PREGONTADU in ue est sa Posta cras ti nche GIUGO unu presente sos fideles s'INCUMANDANT a Deus so SUIGHENDE sa pasta pro su pane in tzilleri m'ant CUMBIDADU una tassa de binu sa pessone atrivida ACONCAT semper como est ISCURIGHENDE chitzo oe m'ant PEDIDU unu praghere ti cumbeni...  [sighit]