bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

11/09/2012

Tradutziones dae àteras limbas pro afortire e isvilupare  sa limba nostra

Addòviu in Patiolla pro presentare sos clàssicos bortados in sardu.

Joyce e Sepùlveda, Goethe e Marquez, Saramago e Coromines, e àteros medas. Dae como in dae in antis si podent lèghere finas  in sardu, gràtzias a su traballu de tradutores chi òperant a contu de Papiros, Condaghes e Grafica del Parteolla, e cun s'agiudu de sa Regione Autònoma de Sardigna. Papiros e Condaghes, in prus, ant chertu pònnere a cumone sa veste gràfica, cun una sèrie chi tenet su nùmene de  "Sena làcanas". 

S'eventu editoriale l'ant presentadu in custas dies in Patiolla (italianu Dolianova) in intro de sas manifestatziones de su festival literàriu. Ant faeddadu sos editores  P. Cossu (Gràfica Parteolla),  D. Corràine (Papiros), F. Cheratzu (Condaghes)  e unas cantas tradutoras,  M.A. Piga e  M. Mereu. Pessones medas de su pùblicu sunt intervènnidas pro pedire crarimentos o espressare sos pàrreres issoro.

Ma, pro ite a bortare in limba sarda sos clàssicos de sa literadura? Pro l'agiùnghere valore, a su sardu, in calidade e in cantidade. A un'ala, difatis, faghende tradutziones dae inglesu, tedescu, catalanu, ispagnolu, latinu, italianu, si custringhet su sardu a si cunfrontare cun limbas mannas de cultura, e a espressare, cun sas fortza suas,  modalidades narrativas e cuntzertos cumplessos a beru. A s'àtera, s'aumentat meda sa dotatzione librària de sa limba nostra, cun unu isfortzu minore de su chi bi cheret cando si iscrient òperas originales. De su restu, in italianu, su 95 pro chentu de sos testos sunt in tradutzione.

Ma, at a pregontare  calicunu, a si bendent custos libros? Tzertu chi si bendent, e a bias prus de sos in  italianu. E no est de badas chi naramus custu. F. Cheratzu Cheratzu, pro nàrrere, nos at contadu de cando at publicadu unu libru in duas editziones, in sardu e in italianu: tando, de s'editzione sarda ant bèndidu deretu totu sos esemplares; de s'editzione in italianu, imbetzes, b'at abbarradu libros in magasinu.


#Sarvadore Serra

» in segus