bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

17/07/2012

Revisione de gastos e CGIL

S'assessore regionale de s'istrutzione Pùblica Sergio Milia li torrat imposta a su sindicalista Loddo

"So leghende cun meravìgia e dispraghere sas decraratziones de Pepinu Loddo (CGIL) a propòsitu de s'azeramentu  de s'ispetzifitzidade linguìstica de sa Sardigna in mèritu a sa cantzellatzione  de su "dimensionamentu iscolàsticu agiuadu" proposta dae su Guvernu de Monti cun sa chi li narant "Spending Review" e mi so pregontende  si custa ghia sindacale  cumpartzit  sa realidade nostra o vivet in carchi dimensione onìrica e fantasientìfica chi no li permitet  de èssere sèriu, obietivu e cuncretu."

L'at decraradu  s’assessore regionale de s'istrutzione Pùblica  Sergio Milia, rispondende a una nota de sa Cgil a propòsitu de su problema de su  dimensionamentu iscolàsticu e e de s'ispetzifitzidade linguìstica de sa  Sardigna.

"In unu comunicadu chi tenet tonos allarmìsticos meda, Loddo acusat sa Regione, chi,  a sas beras,  est vìtima, de un'atu  unilaterale de su guvernu chi, a pustis de àere istabilidu  unu "dimensionamentu iscolàsticu agiuadu" pro sas regiones cun presèntzia de minorias linguìsticas, como, pròpiu ca regiones  comente  sa Sardigna e su Friuli ant prospetadu  sa possibilidade  de si nde servire  pro sas limbas regionales issoro, faghet unu passu a dae segus e lìmitat  custu "dimensionamentu rduidu " a sas regiones  in ue sunt presentes "minorias de limba materna èstera", est a nàrrere sa Badde de Aosta, su Trentinu-Sud Tirol  e su Friuli Venezia Giulia (petzi pro s'islovenu)."


#Sarvadore Serra

» in segus