bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

05/11/2011

Pro ite mancat sa limba sarda in su tzensimentu?

Lu pregontat, cun un'interrogatzione in su senadu italianu, su parlamentare Piergiorgio Massidda

Su senadore  Piergiorgio Massidda at presentadu un'interrogatzione   a propòsitu de su tzensimentu de ocannu e de s'esclusione de sa limba sarda dae sa modulìstica. In s''interrogatzione narat su chi sighit

MASSIDDA - A su Presidente de su Cussìgiu de sos ministros - Premissu chi :

su Cussìgiu de Europa at aprovadu  su primu de freàrgiu de su  1995 sa  Cunvetzione cuadru pro sa defensa  de sas minorias natzionales;

custa Cunventzione, in vigore dae su primu de freàrgiu de su  1998, est istada ratificada dae s'Itàlia  cun sa lege 28 de austu de su 1997, n. 302;

cunsideradu chi :

su  6 de santugaini de su 2009 su Dipartimentu pro sas libertades tziviles e s'immigratzione de su Ministèriu de s'Internu  at publicadu su "Raportu n. 3  de s'Itàlia  a pitzu de s'atuatzione  de sa Cunventzione cuadru pro sa  defensa de sas minorias natzionales ", annu 2009: in su documentu s'ammentat  chi in Itàlia sas minorias  linguìsticas istòricas sunt tuteladas dae sa Costitutzione de sa Repùblica;

sa lege 15 de nadale de su 1999, n. 482, in particulare, e su regulamentu relativu  de su decretu de su Presidente de sa Repùblica 2 de maju de su 2001, n. 345, e finas sa lege 23 de freàrgiu de su 2001, n. 38, si ispirant  a sos  printzìpios enuntziados in sa Cunventzione cuadru e reconnoschent a sas  minorias linguìsticas su deretu  de impreare  sa limba pròpia in sos  raportos sotziales e amministrativos;

su presupsotu  rechestu pro su reconnoschimentu  e sa tutela de una minoria est su  de sa delimitatzione territoriale, ca su deretu a s'impreu de sa limba cun s'amministratzione pùblica, su deretu  a s'istrutzione  e s'intrada  a sos media reconnotos dae sa lege 15 de nadale de su 1999, n. 482, si podent esplicare  in un' àmbitu territoriale definidu;

in mesu de sas  minorias istòricas est inclùdida  finas sa limba  sarda e sas alloglotas  de Sardigna: catalanu de S'Alighera, tataresu, tabarchinu e gadduresu;

in àteras Regiones  a autonomia ispetziale in ue sunt  presentes  minorias linguìsticas che a s' islovena, sud tirolesa, baddeostana e ladina, mancari in manera diferentziada in relatzione a s'autonomia issoro, custas las ant leadas in cunsideru  o in su predisponimentu de sos mòdulos  in sa limba issoro o in su tzensimentu  de sas minorias linguìsticas internas, gasi comente sunt plurilìngues sas istrutziones ppro sos rilevadores, e sos rilevadores matessi a s'ispissu los ant isseberados finas tenende contu  de sas  cumpetèntzias linguìsticas de minoria;

cunsideradu, in prus, chi sa limba sarda, a pitzu de sas minorias  linguìsticas italianas, est sa chi la faeddat su nùmeru prus mannu de pessones; su gadduresu, mancari minoritàriu  in Sardigna a pitzu de su sardu, pro nàrrere, lu faeddat una populatzione ecuivalente a sa tedesca de su Sud-Tirol;

leadu atu  chi sa minoria  linguìstica sarda no est  presente in su cuestinàriu  de su tzensimentu  generale de sa populatzione  e de sas  domos 2011 distribuidu in Sardigna, cando chi àteras Regiones  a autonomia ispetziale in ue sunt presentes  minorias linguìsticas che a s' islovena, sud tirolesa, baddeostana e ladina, mancari in manera diferentziada in relatzione a s' autonomia issoro, custas sunt istadas leadas  in cunsideru o in su predisponimentu de sos mòdulos  in sa limba issoro o in su tzensimentu  de sas minorias  linguìsticas internas,  gasi comente  sos rilevadores matessi chi a s'ispissu los ant isseberados  finas tenende contu  de sas cumpetèntzias  linguìsticas de minoria,

s'interrogante pedit de ischire:

si a su Guvernu  resurtant sos motivos pro sos cales  sa minoria linguìstica  sarda no est presente in su cuestonàriu  de su tzensimentu;

si e cales providimentos cheret pònnere in èssere  pro pònnere remèdiu  a custa disegualidade.

 


#Sarvadore Serra

» in segus