bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

28/11/2010

SU RESURTADU DE SA MOTZIONE SARDISTA PRO S'INDIPENDÈNTZIA

de Giunne Frantziscu Pintore

Bintoto chi nono, 10 chi eja, 13 astènnidos e 29 cun su dolore de matza in domo issoro. S'est cuncruidu gasi su votu in su Cussìgiu regionale pro s'òrdine de sa die ammaniadu e presentadu dae su Partidu sardu chi impinnaiat su Guvernu sardu a cumintzare su caminu pro giùghere sa Sardigna a s'indipendèntzia. No una decraratzione unilaterale de indipendèntzia, duncas, ma unu documentu de intendimentos. Carchi cosa canteddu prus pretzisa de s'òrdine de sa die, votadu cun una majoria manna in su 1998, chi decraraiat “solennemente sa soverania de sa Sardigna”.

Mancari sos nùmeros nàrgiant chi su documentu sardista est istadu botzadu, b'at su tantu de bi fàghere un'arresonu prus a finu. Primu cunsideru: sos cussigeris sardistas sunt chimbe e sos votos pro s'indipendèntzia sunt istados deghe, sos de su Psd'az, unu de unu cussigeri pd e bator de àteros e tantos cussigeris de su tzentrudestra. De custa ala sunt sos chi si sunt astènnidos. Totu su tzentrusinistra (e sos Rossomori cun issa), sèighi, at postu fronte paris cun 12 cussigeris de sa destra. Segundu cunsideru: sa sinistra est istada totu a un'idea ebbia, francu unu de sos suos, votende contra; sa destra s'est partzida parte votende chi eja, parte narende nen chi eja nen chi nono, parte votende contra.

Deo, su beru, no nd'isco si b'aiat in su cherbeddu de sos sardistas chi ant ammaniadu s'òrdine de sa die s'intentu de torrare sa polìtica sarda a su chi est, chi si nde sapiat o non si nd'abiget, est a nàrrere un'afrontu intre natzionalistas sardos e istatalistas. In ue, chèrgio nàrrere, destra, sinistra, susu, giosso b'intrant pagu. Ma cherende o non cherende, custu resurtadu ant bastadu. Unu cumentadore sardu, in sa Nuova, s'est ispramadu pro su votu: 28 contra a 23, su beru, no est unu resurtadu craru comente isse aiat àpidu chertu. Non b'at una làcana bene sinnada intre sos indipendentistas connotos, una casta de folcore polìticu, e su restu de su mundu. Sa chistione est meda meda prus intritzida. E faghet ispantu chi sa polìtica sarda mancu si nde siat abbigiada.

#Giuanne Frantziscu Pintore

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]