bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

16/11/2010

SA NATZIONE ITALIANA ESISTIT! IN INTRO DE UN'ISTADU PLURINATZIONALE

de Diegu Corràine

A 150 annos dae sa nàschida de s'istadu "italianu", semus in un'època de cunfrontu e de cuntierras, cun sas pregontas sòlitas de "chie semus, dae benimus, it'est s'istadu italianu, it'est sa natzione italiana?".

A dolu mannu, in Sardigna, no nde semus faeddende meda de custu tema e de totu su chi rapresentat custa data, nois de su movimentu natzionale sardu. E finas ca podet servire a determinare una istrategia de liberatzione prus crara.
E, imbetzes, diat tocare a lu fàghere custu cunfrontu, ca sas ideas nostras non mi parent semper craras o unitàrias.

Pro nde leare una de custas ideas, b'at chie, pro afirmare sos deretos e s'esistèntzia de sa natzione sarda, negat s'esistèntzia de sa natzione italiana. A nàrrere sa veridade, no est neghende sos deretos de sos àteros chi afirmamus sos nostros! Tando, devimus decrarare, sena tìmere de nos faddire, chi sa natzione italiana esistit ma non currispondet a s'istadu italianu. Bi diat mancare àteru! Su chi devimus nàrrere, s'in casu, est chi s'istadu italianu no est "mononatzionale" (in ue currispondet natzione=istadu), ma est  un'istadu nàschidu dae sa voluntade de una natzione majoritària, sa natzione italiana de si dare sos poderes de s'istadu, inglobende àteras natziones, cun s'idea de las assimilare: sa natzione sarda, sa friulana, etc. Su Risorgimentu est istadu unu movimentu legìtimu de sa natzione italiana, chi, però, at negadu su "risorgimentu" de sas àteras natziones inglobadas a fortza.

Duncas sa natzione sarda est una de sas natziones de s'istadu italianu, chi est, duncas, chi agradet o nono, un'istadu plurinatzionale. Una plurinatzionalidade chi, in parte, in manera ogetiva, sa Republica italiana at dèvidu ammìntere in su 1999, cun sa lege 482 chi reconnoschet àteras 12 comunidades natzionales, in sinu suo, chi faeddant àteras 12 limbas.

E tando sa natzione italiana de ite est cumposta? Est craru, dae totu su pòpulu de s'istadu, francu sas 12 comunidades natzionales numenadas in sa lege 482/99.
E tando totu sas ipòtesis polìticas de natzione vèneta, piemontesa, etc. non tenent perunu sentidu, ca sunt parte de sa natzione italiana, un'articulazione regionale, comente in Sardigna lu podet èssere s'Ogiastra, sa Baronia, su Montiferru, su Barigadu, Sos Campidanos, sa Costera, etc.

Non podimus negare s'esistèntzia de sa natzione italiana finas ca, si nono, chie est chi nos at custrintu a intrare in un istadu prus mannu de su chi li tocaiat, si non sa natzione italiana? Su paradossu est chi, si no esistit sa natzione italiana, a sa pregonta "chie càtzigat e negat sa natzione sarda?" dìamus dèvere rispòndere "nemos!", comente Ulissse a Polifemu.

Est craru finas chi sa plurinatzionalidade sua no est ammìntida dae s'istadu italianu, nen dae sos polìticos nen dae sos intelletuales. Comente est craru chi non b'at perunu cuadru istitutzionale o giurìdicu (francu sa 482/99 in contu de limba) capatzu de assegurare a sas natziones chi sunt in intro de sa Repùblica italiana su deretu a s'autodeterminatzione. Ma custa de sa soverania e de s'autodeterminatzione est totu un'àtera idea chi cheret afortida in Sardigna, pro la pòdere impònnere a s'istadu italianu, in cale si siat forma!

Ma natzione italiana esistit, duncas, e nois Sardos no nde semus una parte!

#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

Pro ite naramus "Bonas Pascas"?

de Diegu Corràine

Dae su lat. ecl. Păscha(m) (chi est dae gr. páscha, adatamentu de s’ebr. pesah ‘passàgiu’), in sardu tenimus “Pasca de Nadale (ita. "Natale"), Pasca de sos Tres Res, Pasca de Abrile (Pasca Manna) (ita. "Pasqua"), Pasca de frores (Pasca frorida, Pasca de s'Isp&ig...  [sighit]

Pro ite naramus “missa de puddu”?

de Diegu Corràine

A nàrrere “missa de puddu” pro inditare sa missa de mesunote de su 24, vigìlia de Nadale, est leadu dae su catalanu “missa del gall” o dae s'ispagnolu “misa de gallo” o “misa del gallo”. In portughesu narant “missa do galo”. ...  [sighit]

Cale est sa diferèntzia intre “carre” e “petza”?

de Diegu Corràine

In sardu tenimus faeddos diferentes pro inditare sa parte muscolare de su corpus umanu e sa parte animale chi madigamus. Dae su latinu “carne(m)” derivat in manera regulare (lat. -RN- > -rr-) su sardu “carre”, pro inditare sas purpas de su corpus umanu. Però b'est ...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]

W SOS DIALETOS, W SA LIMBA SARDA COMUNA: SA "RODA" DE SA LIMBA

de Diegu Corràine

Mai comente in totu custos annos amus iscritu in sardu. E mai, comente in custos annos, amus iscritu in cada dialetu possìbile de cada bidda e logu. Sende chi tenimus una traditzione literària in ue sos iscritores NO ant iscritu in su limbàgiu locale issoro ma in una variedade s...  [sighit]

"pregontare"

Si cherimus ischire una cosa, ponimus su verbu “pregontare”. In documentos sardos antigos resurtat “percontare”, dae su latinu “percontāri”, chi no est abbarradu in custa forma in su sardu de como. Como tenimus “pregontare” e “preguntare”...  [sighit]