Bandera intervistas
Bandera in sa limba...<br />
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

16/11/2010

SA NATZIONE ITALIANA ESISTIT! IN INTRO DE UN'ISTADU PLURINATZIONALE

de Diegu Corràine

A 150 annos dae sa nàschida de s'istadu "italianu", semus in un'època de cunfrontu e de cuntierras, cun sas pregontas sòlitas de "chie semus, dae benimus, it'est s'istadu italianu, it'est sa natzione italiana?".

A dolu mannu, in Sardigna, no nde semus faeddende meda de custu tema e de totu su chi rapresentat custa data, nois de su movimentu natzionale sardu. E finas ca podet servire a determinare una istrategia de liberatzione prus crara.
E, imbetzes, diat tocare a lu fàghere custu cunfrontu, ca sas ideas nostras non mi parent semper craras o unitàrias.

Pro nde leare una de custas ideas, b'at chie, pro afirmare sos deretos e s'esistèntzia de sa natzione sarda, negat s'esistèntzia de sa natzione italiana. A nàrrere sa veridade, no est neghende sos deretos de sos àteros chi afirmamus sos nostros! Tando, devimus decrarare, sena tìmere de nos faddire, chi sa natzione italiana esistit ma non currispondet a s'istadu italianu. Bi diat mancare àteru! Su chi devimus nàrrere, s'in casu, est chi s'istadu italianu no est "mononatzionale" (in ue currispondet natzione=istadu), ma est  un'istadu nàschidu dae sa voluntade de una natzione majoritària, sa natzione italiana de si dare sos poderes de s'istadu, inglobende àteras natziones, cun s'idea de las assimilare: sa natzione sarda, sa friulana, etc. Su Risorgimentu est istadu unu movimentu legìtimu de sa natzione italiana, chi, però, at negadu su "risorgimentu" de sas àteras natziones inglobadas a fortza.

Duncas sa natzione sarda est una de sas natziones de s'istadu italianu, chi est, duncas, chi agradet o nono, un'istadu plurinatzionale. Una plurinatzionalidade chi, in parte, in manera ogetiva, sa Republica italiana at dèvidu ammìntere in su 1999, cun sa lege 482 chi reconnoschet àteras 12 comunidades natzionales, in sinu suo, chi faeddant àteras 12 limbas.

E tando sa natzione italiana de ite est cumposta? Est craru, dae totu su pòpulu de s'istadu, francu sas 12 comunidades natzionales numenadas in sa lege 482/99.
E tando totu sas ipòtesis polìticas de natzione vèneta, piemontesa, etc. non tenent perunu sentidu, ca sunt parte de sa natzione italiana, un'articulazione regionale, comente in Sardigna lu podet èssere s'Ogiastra, sa Baronia, su Montiferru, su Barigadu, Sos Campidanos, sa Costera, etc.

Non podimus negare s'esistèntzia de sa natzione italiana finas ca, si nono, chie est chi nos at custrintu a intrare in un istadu prus mannu de su chi li tocaiat, si non sa natzione italiana? Su paradossu est chi, si no esistit sa natzione italiana, a sa pregonta "chie càtzigat e negat sa natzione sarda?" dìamus dèvere rispòndere "nemos!", comente Ulissse a Polifemu.

Est craru finas chi sa plurinatzionalidade sua no est ammìntida dae s'istadu italianu, nen dae sos polìticos nen dae sos intelletuales. Comente est craru chi non b'at perunu cuadru istitutzionale o giurìdicu (francu sa 482/99 in contu de limba) capatzu de assegurare a sas natziones chi sunt in intro de sa Repùblica italiana su deretu a s'autodeterminatzione. Ma custa de sa soverania e de s'autodeterminatzione est totu un'àtera idea chi cheret afortida in Sardigna, pro la pòdere impònnere a s'istadu italianu, in cale si siat forma!

Ma natzione italiana esistit, duncas, e nois Sardos no nde semus una parte!

#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

"Die internatzionale de sa limba materna":
 limba mama VS limba materna, limba pròpia

de Diegu Corràine

Dae su 2000, semus tzelebrende, cada 21 de freàrgiu, sa "Die internatzionale de sa limba materna", proclamada dae s'Unesco, pro agiuare sa diversidade linguìstica e culturale e su multilinguismu. A dolu mannu, medas cunfundent su cuntzetu de "limba mama" cun su de "limba materna" e nar...  [sighit]IRLANDA

Dades generalsPoblació: 6.299.115 h. (cens de 2011: 5.488.252 a la República d'Irlanda i 1.810.863 a Irlanda del Nord) Superfície: 84.412 km²Institucions: A la Rep. d'Irlanda, Govern i Oireachtas (Parlament) i a Irlanda del Nord, Govern i AssembleaCiutat...  [sighit]

Istandardizatzione de sa ortografia ebbia? Una trampa pro negare un'istandard de sa limba sarda

de Diegu Corràine

Cando faeddamus de "istandardizatzione linguìstica" semus arresonende de unu caminu chi su prus de sas limbas de oe ant sighidu o sighint pro istabilire una 'règula', unu 'modellu' iscritu comunu chi asseguret una cunvivèntzia echilibrada intre sa diferentziatzione naturale de s...  [sighit]

IN LIMBA SARDA, SAS ELETZIONES DE ANNOAS!

de Diegu Corràine

Eris, domìniga 27, in sa localidade De Formosa, a curtzu a Asunción, capitale de Paraguay, b'at àpidu eletziones locales. Pro cunsentire a sas populatziones locales chi faeddant limbas nativas una partetzipatzione prus manna, sas autoridades ant dispostu chi totu su materiale el...  [sighit]

REPETITA IUVANT: w sos dialetos, w sa limba sarda comuna

de Diegu Corràine

Mai comente in totu custos annos amus iscritu in sardu. E mai, comente in custos annos, amus iscritu in cada dialetu possìbile de cada bidda e logu. Sende chi tenimus una traditzione literària in ue sos iscritores NO ant iscritu in su limbàgiu locale issoro ma in una variedade s...  [sighit]

Sa LSC andat bene gosi, macari siat meridionalizada meda

de Diegu Corràine

Dae annos, cando non cando, essint a campu tronos e lampos contra a cada progetu e idea de norma iscrita comuna de su sardu. Pro sos contràrios, sa limba nostra est partzida in duas macrovariedades incumpatìbiles a pare:  su chi cramant "logudoresu" e e su chi cramant "campidanesu...  [sighit]

ISLOVENU ISTANDARD e DIALETOS: un'istòria e un'idea parallela a sa nostra.

de Diegu Corràine

Cando faeddamus de sa limba sarda e de su bisòngiu de tènnere una norma iscrita comuna de riferimentu, cumplementare a sos dialetos, faghimus semper paragones cun àteras limbas. Est giustu, ca est gasi in totue, mescamente in ue custa limba est ufitziale (chi siat  una rep&...  [sighit]