bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

12/11/2010

In su mundu de oe: una cosmovisione transculturale

de Armando Gnisci

S'amigu Armando Gnisci* nos at imbiadu custu artìculu cun sas ideas suas subra de s'argumentu limbas e literaduras. Est de interessu mannu. Pro custu lu podimus leare comente base de unu cunfrontu de ideas cun sos letores de L&N, chi podent pònnere sas ideas issoro in forma de cumentu, inoghe suta.
...

Creo chi oe, intrende in sa segunda dècada de su sèculu 21, in Itàlia, comente in cale si siat àtera parte de su mundu, siat importante a arresonare de limbas e pàtrias, e, torra, de s’identidade linguìstica-natzionale. Creo finas, però, chi oe b’apat in su mundu una cosmovisione transculturale chi punnat a nche colare sa lògica de sos  cumpartimentos istagnu intre limbas natzionales, limbas locales e limbas mundiales (s’inglesu de sa globalizatzione, su tzinesu mandarinu de 1miliarduseschentosmilliones de umanos). Si tratat de una cosmovisione de màdrighe caraìbica. Custa nche torrat a unos cantos iscritores martinicanos francòfonos – ma non si podet fàghere a mancu de ammentare chi su cuntzetu de transculturación est un’imbentu de s’antropòlogu cubanu Fernando Ortiz (1940) deretu reconnotu e valorizadu dae su gigante de s’antropologia culturale de su sèculu coladu, Bronislaw Malinowski.

Su pessamentu caraìbicu est unu “isciallu crèolu”, in ue giogant, apuntu, in prus de sos iscritores francòfonos, finas iscritores ispanòfonos e anglòfonos che a su poeta Derek Walcott, prèmiu Nobel de su 1992, e àteros galu. Sos francòfonos martinicanos chi deo bi fatzo riferimentu sunt Èdouard Glissant [in sa fotografia, ndr] e Patrick Chamoiseau. De custu ùrtimu, s’editore chi como sighit a lu traduire e a lu propònnere in Itàlia comente narradore, a pustis de Einaudi, est Il Maestrale de Nùgoro (est in pessu essidu su romanzu Una domenica nella cella de su 2007). Sos pessadores-narradores-poetas caraìbicos faeddant dae dècadas de “creolizatzione de su mundu” e – Glissant – de “espositzione a totu sas limbas de su mundu”: non che a unu privilègiu de su poeta o de su profeta, ma che a una cunditzione planetària de s’umanu de su tempus nostru.

Linguisticamente, duncas, ma finas mentalmente, oe totus vivimus anfìbios: in s’inglesu de sa globalizatzione e in sa limba-matrix in ue resistimus, si bi la faghimus: custa est sa mossa (“postmoderna”/”antzestrale”) in ue sighimus a pessare e a nàrrere, presos e esàustos. Sa mossa, però, est finas un’amaca bantzighende, una relatzione balladora e no-elementare. Sos caraìbicos nos insignant, difatis, chi mancu unu de nois tenet una limba autèntica, a raighina ùnica, primària, “pròpra”, assoluta: a pessare gasi est machine e presone, est psicosi e dèliriu. Est padània. Mancari pàrgiat su contràriu suo.

Andemus a dae in antis: s’orizonte chi in intro suo devimus imparare a caminare, tando, no est cussu istantissu de s’identidade a raighina ùnica, ma est su de sa creolizatzione de su destinu nostru, nostru finas in cantu europeos: ite àteru est su chi est capitende oe, dae binti annos a su nessi, in Europa otzidentale e in Itàlia cun s’aventu de sa Migratzione Manna dae totu sos mundos? Non semus espostos, in domo nostra, a su Totu-Mundu, chi nde faeddat Glissant? Tando, ite nd’est de sa limba “pròpia” nostra? Nois, sos italianos, e sos istràngios intre nois e sos fìgios nostros, chi sunt (tecnicamente) crèolos, faeddamus paris in italianu, e in dialetu: càpitat finas a bois de iscantzare sas lavras a su risu cando ascurtades pitzinnos in su postale a s’essida dae iscola: biancos, nieddos, tzinesos, filipinos, chi brullant in romanescu, bolognesu, toscanu, sardu. E no est a beru chi semus cuntentos de nos abbentrare cun pitza e kebab, cun ambos duos màndigos, mantende·los unu in cada manu cuntemporaneamente, e bischillende?  

Sa limba pròpia nostra est semper prus pagu sa limba-raighina segura e pura, sa prima limba, sa mama ùnica e suprastante e totu gasi, e duncas sa chi a beru nde faghimus parte, finas comente iscritores, antis, mescamente comente iscritores. Sa chi deo li naro sa limba-matrix nostra è unu màtzulu-isciallu translinguìsticu: una chilliadura variada, una cadrea bantzigadora, un’atzola de issèberos e de amores, de netzessidades e de casos. Ite so narende? Chi su pròpiu de su faeddare e iscrìere personale meu mi paret oramai chi cunsistat in un’òpera de ispavillamentu de su palinsestu reativu de un’ italianu literàriu chi est unu collettore chi càmbiat sena pasu.

E isco chi non potzo fàghere a mancu de cunsiderare chi su palinsestu-isciallu cuntenet finas s’oralidade, ca deo fatzo, a traballu, su rètore in prus de s’iscritore: difatis, cando m’ascurto – a pustis de un’intervista, pro nàrrere, ma finas cando faeddo ponende origra, in prus de resone, a su nàrrere meu – intendo in antis de totu sa presèntzia in cavu (présence en creux, narant sos frantzesos) de su faeddu regionale meu pugliesu durante s’arresonu. E custu càpitat in s’ìnteri chi non resesso a faeddare prus dae annos su dialetu “pròpiu” de sa bidda mea, Martina Franca. Ite cheret nàrrere totu custu? chi nutro una pantàsima fonetica in intro de su canale orale meu sena chi resessa, o chèrgia, a lu cantzellare, o a l’innetare: m’atrivo a nàrrere chi si tratat, foras male, de su genius voci meu, isgramatichende su genitivu in dativu de sa limba latina.

Isco chi vivo e faeddo in sa relatzione bantzigadora de su contrapuntu espressivu chi mi inditat a mie etotu comente mutante e trasladu sena pasu: unu traballu-giogu de intèndere, cumprèndere, resonare, esplicare, iscrìere e nàrrere, in echilìbriu e in transition (si tratat de una paràula inglesa imprentada dae unu calcu latinu).
Custa est, tando, sa pàtria linguìstica bera mea? un’esìliu? una tràmuda? una trasformatzione? un’andare feri-feri e sena resone? In antis  de pòdere rispòndere a custas pregontas, devo evocare sas àteras presèntzias de sa gasi narada “identidade” linguìstica mea chi apo inditadu comente limba-matrix: devo cunsiderare in mene s’impreu ativu de sas limbas àteras dae s’italianu chi connosco, chi mi formant e chi mi fùrriant in conca, chi impito in manera diferente e a livellos variados de cumpetèntza, chi mantèngio e chi mi trasformant sena pasu, a tràinu: o mègius, espostu a custas e a totu sas àteras chi mi crompent belle gioghende. Finas a sas chi non connosco pro nudda, ma in sas cales sunt istados traduidos unos cantos iscritos meos: s’àrabu e su tzinesu mandarinu, pro nàrrere. Deo mi pesso – chèrgio nàrrere chi proo a m’immaginare – “in tzinesu”: comente e ite sos tzinesos chi ant lèghidu un’istùdiu meu traduidu in sa limba issoro ant immaginadu de mene? E mi bido dae foras traduidu in ideogramas, e mi intendo traduidu. Una cunditzione umana chi, comente iscriet una lumera de su tempus nostru, su narradore indianu in esìliu e in trànsitu, Salman Rushdie,  nos faghet èssere e intèndere comente traslated men.

         Mi’ a ue cheria arribbare: sa limba pròpia de s’ispètzie umana oe est, in fines, reconnoschìbile, e no est una limba. E galu prus pagu cussa prebabèlica, o s’esperanto pòveru e gofu. Est un’atitùdine de ispètzie, una forma antiga meda ma isvilupada meda de comunicatzione intre sos umanos: sa tradutzione. Sa tradutzione est vera matrix, comente sos caminos-Routes sunt sas “raighinas beras” . Noi, sos umanos, non semus prantas, ma prantas de sos pees, in caminu. Comente nos ant insignadu sos antropòlogos de su Noighentos, e James Clifford in particulare, chi apo in pessu mentovadu. Bos cunsìgio de lèghere, difatis, su libru suo, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri 1999. Sa tradutzione italiana de su tìtulu inglesu est literale, ma su tèrmine “Strade” in s’originale est Routes – una paràula de derivatzione frantzesa chi s’inglesu at fatu sua pro inditare caminos, carreras, rotas e itineràrios – e s’autore l’impitat pro pònnere in atu unu giogu semànticu intre duas paràulas chi in inglesu si supraponent perfetamente in sa pronùntzia: Routes e Roots, chi cheret nàrrere “raighinas”. Si chircades sas duas paràulas in unu vocabulàriu inglesu de base bonu, su Collins Cobuild pro nàrrere, ais a bìdere chi s’indicatzione fonètica pro sas duas paràulas est sa matessi: “ru:t”. S’antropòlogu giogat cun sas paràulas idènticas chi gherrant, imbetzes, comente “poderios tzelestes” contrapostos: caminos contra a raighinas.

Non semus, forsis, intrende in s’orizonte de cussa “ovatzione de sos imaginàrios e de sas limbas”, chi nde faeddant Glissant e Chamoiseau in su pamphlet issoro, Les Murs de su 2007? E pro ite in italianu cussu iscritu, chi podides agatare in frantzesu in internèt, l’ant bortadu “Quando cadono i muri”? E ite diferèntzia faghet? E non semus forsis, nois chi semus imparende a nos torrare a situare in su mundu in sa manera caraìbica, sos chi sunt iscoberende chi s’identidade assimìgiat a una corona de murta tradutiva de sas diferèntzias? Sa corona de murta no est unu sinònimu figuradu de multiculturalismu e de multilinguismu, ma s’immàgine furriadora de sa tradutzione sighida e sena pasu de totu su chi semus, immaginamus e naramus, paris cun totu su chi non semus prus (pugliesos o sardos), e chi galu non semus. Proemus a pessare gasi à la manière caraìbica. Pro ite nono? Pro ite no imparare dae s’umanidade de sas ìsulas in foras de su Mediterràneu? Iscritores e pòpulos a largu, ma chi pessant finas pro nois. In s’ìnteri chi nois los discuidamus.

         Creo chi bois, sos sardos, leedas parte in custa sabidoria noa-antiga de sa creolizatzione e non de su teatreddu de s’identidade a raighina ùnica ètnica; e duncas de sa transculturación (sena virguleddas o cursivu, custa paràula intrat e essit in mene, giai traduida). Bois seis sèrios, non naradaes fàulas. Bois seis maistros millenàrios de diferèntzia e resistèntzia. E de anticolonialismu. No est una casualidade chi s’iscola acadèmica prus originale e creativa de su pessamentu postcoloniale mundiale, cussa indiana  de Guha, Bhabha, Spivak e totu gasi., pro su prus emigrada a su Nord-Amèrica, reconnoscat su pessamentu de Gramsci comente fonte crìtica pròpia.

No est a beru, forsis, chi nche seis giai prus in gasi? E chi devimus abbaidare a bois e a sos sitzilianos pro cumprèndere dae ue benimus, a ue andamus e comente s’est creende finas in Itàlia una “ignota compagnia” noa? Pròpiu custu est su  tìtulu de unu romanzu galanu a beru de Giùliu Angioni, publicadu dae Feltrinelli in su 1992 e torradu a publicare dae “L’Unione Sarda” in su 2004, unu romanzu mundiale – in su sensu de “brave new world” de Shakespeare – chi est dèvidu torrare a Sardigna pro sighire a èssere leghìbile. A s’amigu meu Pepinu Marci, italianista illustre de s’universidade de Casteddu, in su beranu de su 2010 l’ant invitadu in Tzina pro presentare unu librigheddu suo subra de sa literadura e sa tziviltade sarda traduidu in tzinesu e in àteras limbas; totu ispiradu pròpiu e finas dae sa poètica de su Tout-Monde de Glissant e de sos caraìbicos. S’opùsculu suo, difatis, tenet comente tìtulu Letteratura sarda. In presenza di tutte le lingue del mondo.

A gherrare pro sa supravivèntzia de sas limbas “minores” e contra a sa morte de cussas in via de estintzione est una po-etica digna de contrapuntu a sa globalizatzione. Tantu cantu a gherrare in sa resistèntzia a su pessamentu e a sa limba ùnicos, e pro sa creolizatzione de su mundu, pro unu “brave new world” nou. Semus alliados in su patu de sas diversidades contra a s’unificatzione coata e a sa distrutzione.

Devimus imparare, però, a èssere prontos a pònnere in giogu totu su chi ischimus de èssere e bàlere, totu sas “identidades” de sas casellas de su “Giogu de su mundu” chi semus gioghende. E devimus imparare a giogare paris cun totu sos chi sunt a s’ala nostra. In s’ìnteri sos poderios infernales de su globale proant a nos istudare gioghende su giogu de sa fortza e de sa ruina.
Bon courage.

[trad. S. Serra]


------
*Est unu crìticu literàriu e est istadu professore universitàriu de La Sapienza in Roma. Est unu de sos istudiosos prus importantes de literadura cumparadu in Itàlia. At iscritu una barantina de libros.

#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]