bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

12/08/2011

CUSSÌGIOS pro afortire s’impreu privadu e pùblicu de su sardu… sena timòria

de Diegu Corràine.

ATACA A FAEDDARE E A ISCRÌERE IN SARDU

A dolu mannu sa limba chi impreamus a su sòlitu cun pessones  connotas pro sa prima bia est semper de prus s’italianu. E duncas sunt minimende sas ocasiones de intèndere pessones faeddende in sardu. Ma, sende gasi, est creschende sa cussèntzia e su bisòngiu de afortire sa limba sarda, in cale si siat campu e impreu. E custa cussèntzia e voluntade la sumy leende mescamente sas pessone chi non sunt "nàschidas" cun sa limba sarda, pessones chi ant imparadu prus s'italianu chi non su sardu in famìlia e chi cherente "torrare" a sa limba sarad.

Si cherimus afortire sa presèntzia pùblica de su sardu e cunsentire a semper prus gente de faeddare in sardu, devimus tirare  profetu dae cale si siat ocasione, pro lu faeddare e l’iscrìere. 

Mescamente, si su babbu o sa mama non ant faeddadu in sardu a sos fìgios dae sa prima die de sa vida, at a èssere prus traballosu a imparare su sardu a pustis. Traballosu ma no "impossìbile"!

Inoghe proponimus unos cantos cussìgios, giai isperimentados dae medas pessones e chi podent tènnere efetu seguru.

Si carchi letore tenet àteros cussìgios, nos iscriat: limbasnatziones@gmail.com.

1 Cun pessones connotas a nou, proa a saludare in sardu. Est una manera de avèrtere chi t’agradat a faeddare in sardu. E si ses firmu e“tenes cara”, proa a sighire gosi. Si sa pessone ischit sa limba e cumprendet s’idea tua, at a sighire in sardu. As a tzèdere a s’italianu si cumprendes chi s’àteru no ispìnnigat paràula in sardu. Ca sa prima limba chi faeddas cun una pessone at a abbarrare in sas relatziones interpersonales cun issa. Mègius chi siat su sardu. Siat comente si siat, est importante chi s’àteru iscat chi a tie su sardu interessat.

2 Si in famìlia no as imparadu su sardu ma lu cheres faeddare, cumbenit a cumintzare a lu fàghere in foras de sa famìlia, si babbu tuo o mama tua non cherent rispòndere in sardu. Su problema est chi s’afetividade est ligada a s’italianu e no as a èssere tue a cambiare deretu sos cumplessos de inferioridade de sos familiares. Tando proa a praticare su sardu cun gente che a tie chi l’est imparende, ca agatende·si in su matessi istadu tuo, non t’at a isanimare, non t’at a nàrrere «ma comente ses faeddende?», «faedda in italianu!», etc.

3 Si tenes àteros parentes o amigos chi ischint su sardu mègius de tene, pedi·lis de ti faeddare in sardu.

4 Frecuenta o promove paris cun àteros amigos cursos de iscritura in sardu, ca s’iscritura cunfirmat sa limba, l’afortit e ti dat prus ocasiones de la praticare in pùblicu cun materiales iscritos dae tene. Est mègius a imparare a iscrìere in un’istandard comente sa LSC, chi non in sa variedade locale. Bi cheret su matessi isfortzu a imparare LSC e variedade locale, ma sa LSC est prus universale e fàtzile e ti cunsentit de intrare in cuntatu cun unu pùblicu prus mannu.

5 Pone e cussìgia de pònnere carta intestada, billetes de bìsita, faturas, bullas de cunsinna, insinnas, cartellones, publitzidade in sardu.

6 Iscrie e pùblica in sardu locandinas, augùrios, invitos, necrològios, telegramas, annùntzios de nàschida, comunione, crèsima, isposòngiu, làurea.

7 Cando indiritzas una lìtera o una cartulina, pone semper su topònimu in sardu e pustis s’ufitziale, es.: Tàtari/Sassari. Pro animare sos àteros a su sardu!

[dae EJA 4, 2010]


#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]