bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

03/01/2011

CUNFORMA A SU CHI NARAS, INTENDES!

de Diegu Corràine

Duncas, faedda e iscrie in sardu! E forsis t'ant a rispòndere in sa matessi limba

A bias nos paret chi non b'apat prus gente capatza de faeddare in sardu. Nde semus gasi cumbintos, chi lu naramus e lu repitimus. E nos nde cumbinchimus! E faghimus prus dannu chi no àteru!

Est beru chi sa tendèntzia no est positiva pro su sardu, nen comente nùmeru de pessones chi lu faeddant (prus gente manna chi non giòvana), nen comente calidade (s'italianu nch'est catzende paràulas fundamentales chi in sardu esistint). No est s'ùnica limba, su sardu, chi est in dificultade in su mundu de oe. Ma devimus pessare chi semus in unu cunditzione meda ma meda mègius de àteras chi sunt mortas o sunt a puntu de iscumpàrrere.

Ma est finas beru chi est crèschida sa cussèntzia e sa voluntade de "torrare" a sa limba nostra. Non bi cheret meda a lu cumprèndere: avisos, frases, sms, augùrios, carchi saludu, insignas, cartellos. Totu mustras dèbiles de eistèntia linguìstica podimus nàrrere, chi arriscant de abbarrare folclore. Ma proemus a bi bìdere una gana de afirmatzione linguìstica chi "cheret agiuada". E comente? Chie ischit e pràticat sa limba sarda, faeddende e iscriende in sardu! E forsis calicunu, chi traballat in unu tzilleri, in un'istancu, in unu postale, in una butega, in un'ufìtziu, s'at a intèndere animadu a rispòndere in sardu. Macari est una pessone chi diat chèrrere faeddare in sardu ma no lu faghet ca timet de no èssere educadu o de no èssere cumpresu, pro cumplessos chi semper benit bene a bìnchere.

Ca medas si cherent petzi animados, "autorizados", a faeddare in sardu. L'ischint ma no lu bogant a campu, si no agatant sa pessone chi los ponet in àsiu de lu fàghere. E cussas pessones semus nois.

Duncas, bastat a intrare in unu locale narende "salude", "a si podet?", "ite noas?". E deretu chie nos est ascurtende cumprendet s'idea nostra e tenet su tempus de s'addatare, de rispòndere in sardu. E cunforma a su garbu chi amus a tènnere, amus a otènnere unu resurtadu: in sardu! E custa limba at a abbarrare, forsis (ma belle de seguru), in sa relatzione chi s'at a istabilire intre nois e sa pessone noa chi l'amus faeddadu o saludadu in sardu. Deo l'apo isperimentadu e bos naro chi funtzionat. Totu est a cumprèndere cando devimus sighire in sardu e cando nono. Si devimus "impònnere" su sardu deretu o proende·bi un'àtera bia. 

Devimus fàghere a manera chi chie nos ascurtat non pesset chi semus manìacos de sardu o chi connoschimus petzi su sardu. O, peus, devimus evitare chi s'àteru pesset chi li semus faeddende in sardu ca pessamus chi connoscat petzi cussa limba; ca, tando, nos at a rispòndere in italianu pro nos mustrare chi lu connoschet, e bene!

Devimus tratare su sardu cun istima, cun àsiu, cun praghere. Devimus propònnere su sardu comente una limba de amigos, una limba de cunfiàntzia, una limba comuna, una limba chi tenet sentimentu, una limba "nostra". Non chi s'italianu no nde tèngiat! Ma in totue b'at diferèntzia intre una limba "interna", territoriale, istòrica, e una limba "esterna".

Devimus intrare in s'idea de praticare un'educatzione linguìstica territoriale, permanente, in ue cada ocasione, e cada pessone, est emitente/destinatàriu de messàgios in sardu. 

In sardu, semper, in totue, cun totus, pro cada ocasione. Comente una limba normale.

Ca est beru: nos devimus cumbìnchere chi, cunforma a comente faeddamus, nos ant a rispòndere.#Diegu Corràine

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]