bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


dae "Taksir Rukab" (2003)

de Zakaria Tamir

« ‘Abdelhadi at assentadu unu melone de pìgiu birde in unu bete pratu mannu. Fiat ammaniende a lu segare a leputzu e s’at nadu: Si giughet sa purpa ruja, mi cojo cun Saha e coladu un’annu dae sa coja iscontzamus e nos ischirriamus a pustis de battallas in sos tribunales. Si imbetzes la giughet bianca est issa chi s’at a cojare cun megus e deo mancu apo a alenare sena li pedire su permissu a issa.

At segadu su melone in duas perras. Sa purpa fiat groga e s’at nadu: e tando abbarro bagadiu.

At acantzadu su telèfono e at mutidu a ‘Abdullah, un’amigu suo. S’at nadu: si l’agato in domo sua mi nche ando a su tzinema e mi càstio unu film politziescu, si non l’agato esso e abbarro a giru bandulende pro sessanta minutos: ne unu minutu in prus, ne unu minutu in mancu.

A ‘Abdullah in domo sua non l’at agatadu, l’at respostu sa mama nachi nche fiat andadu a domo de sa sorre pro pònnere sas paghes intre issa e su maridu. ‘Abdelhadi est mòidu a isvàrios in sos caminos e s’at nadu: si mi nche istraco de camminare, mi nche intro a tzilleri e mi pipo unu narghilè. Si nono, mi nche ando a mandigare a ristorante.

Un’ora intrea est abbarradu bandulende, sena s’istracare. Est imbucadu a ristorante e at ordinadu petza a orrostu e insalada, e s’at nadu: Sa petza, si est modde cras mi candido a su parlamentu e si est corriatza m’apoddigo sa prima fèmina chi atopo in caminu. Arribat su camereri e li batit sa petza, su pane e s’insalada. Sa petza pariat pedde, ‘Abdelhadi at ischifadu e non nd’at mandigadu, s’at ingurtidu feti su pane cun s’insalada. Est istupadu e sa prima fèmina chi at bidu fiat una bella fèmina manna de carena, s’est acurtziadu e l’at tocadu sas nàdigas. Sa fèmina est curta a pedire agiudu a unu agente chi fiat in cue, e ‘Abdelhadi s’at nadu:   Si m’arrestat, pusti-cras a donare su sàmbene ando; si imbetzes mi dat petzi unu tzafu custu sero mi nche ando a su hammàm de su mercadu.

Ma s’agente non l’at ne arrestadu ne iscutu, s’at abbaidadu bene-bene sa fèmina cun praghere e l’at nadu: -“Tenet resone issu, chie bidet totu custa bellesa non bi la faghet a si tratènnere”

‘Abdelhadi s’est cancaradu, fiat abbabecadu e no ischiat prus ite si nàrrere. »


[contu tiradu dae su libru Taksir Rukab (2003) e bortadu in sardu dae s'àrabu dae Alessandro Columbu, trad. provisòria]

............................

Zakaria Tamir, unu maistru de su contu de sa literadura àraba, nàschidu su 2 de freàrgiu de su 1931 in Damascu, Sìria...

............................

Alessandro Columbu, ispetzialista de limba  e literadura àraba, nàschdu in Ollollai su 26 de fràrgiu de su 1986


#Diegu Corràine

» in segus