bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


28/11/2010

SU RESURTADU DE SA MOTZIONE SARDISTA PRO S'INDIPENDÈNTZIA

de Giunne Frantziscu Pintore

Bintoto chi nono, 10 chi eja, 13 astènnidos e 29 cun su dolore de matza in domo issoro. S'est cuncruidu gasi su votu in su Cussìgiu regionale pro s'òrdine de sa die ammaniadu e presentadu dae su Partidu sardu chi impinnaiat su Guvernu sardu a cumintzare su caminu pro giùghere sa Sardigna a s'indipendèntzia. No una decraratzione unilaterale de indipendèntzia, duncas, ma unu documentu de intendimentos. Carchi cosa canteddu prus pretzisa de s'òrdine de sa die, votadu cun una majoria manna in su 1998, chi decraraiat “solennemente sa soverania de sa Sardigna”.

Mancari sos nùmeros nàrgiant chi su documentu sardista est istadu botzadu, b'at su tantu de bi fàghere un'arresonu prus a finu. Primu cunsideru: sos cussigeris sardistas sunt chimbe e sos votos pro s'indipendèntzia sunt istados deghe, sos de su Psd'az, unu de unu cussigeri pd e bator de àteros e tantos cussigeris de su tzentrudestra. De custa ala sunt sos chi si sunt astènnidos. Totu su tzentrusinistra (e sos Rossomori cun issa), sèighi, at postu fronte paris cun 12 cussigeris de sa destra. Segundu cunsideru: sa sinistra est istada totu a un'idea ebbia, francu unu de sos suos, votende contra; sa destra s'est partzida parte votende chi eja, parte narende nen chi eja nen chi nono, parte votende contra.

Deo, su beru, no nd'isco si b'aiat in su cherbeddu de sos sardistas chi ant ammaniadu s'òrdine de sa die s'intentu de torrare sa polìtica sarda a su chi est, chi si nde sapiat o non si nd'abiget, est a nàrrere un'afrontu intre natzionalistas sardos e istatalistas. In ue, chèrgio nàrrere, destra, sinistra, susu, giosso b'intrant pagu. Ma cherende o non cherende, custu resurtadu ant bastadu. Unu cumentadore sardu, in sa Nuova, s'est ispramadu pro su votu: 28 contra a 23, su beru, no est unu resurtadu craru comente isse aiat àpidu chertu. Non b'at una làcana bene sinnada intre sos indipendentistas connotos, una casta de folcore polìticu, e su restu de su mundu. Sa chistione est meda meda prus intritzida. E faghet ispantu chi sa polìtica sarda mancu si nde siat abbigiada.

#Giuanne Frantziscu Pintore

» in segus