bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


12/08/2011

CUSSÌGIOS pro afortire s’impreu privadu e pùblicu de su sardu… sena timòria

de Diegu Corràine.

ATACA A FAEDDARE E A ISCRÌERE IN SARDU

A dolu mannu sa limba chi impreamus a su sòlitu cun pessones  connotas pro sa prima bia est semper de prus s’italianu. E duncas sunt minimende sas ocasiones de intèndere pessones faeddende in sardu. Ma, sende gasi, est creschende sa cussèntzia e su bisòngiu de afortire sa limba sarda, in cale si siat campu e impreu. E custa cussèntzia e voluntade la sumy leende mescamente sas pessone chi non sunt "nàschidas" cun sa limba sarda, pessones chi ant imparadu prus s'italianu chi non su sardu in famìlia e chi cherente "torrare" a sa limba sarad.

Si cherimus afortire sa presèntzia pùblica de su sardu e cunsentire a semper prus gente de faeddare in sardu, devimus tirare  profetu dae cale si siat ocasione, pro lu faeddare e l’iscrìere. 

Mescamente, si su babbu o sa mama non ant faeddadu in sardu a sos fìgios dae sa prima die de sa vida, at a èssere prus traballosu a imparare su sardu a pustis. Traballosu ma no "impossìbile"!

Inoghe proponimus unos cantos cussìgios, giai isperimentados dae medas pessones e chi podent tènnere efetu seguru.

Si carchi letore tenet àteros cussìgios, nos iscriat: limbasnatziones@gmail.com.

1 Cun pessones connotas a nou, proa a saludare in sardu. Est una manera de avèrtere chi t’agradat a faeddare in sardu. E si ses firmu e“tenes cara”, proa a sighire gosi. Si sa pessone ischit sa limba e cumprendet s’idea tua, at a sighire in sardu. As a tzèdere a s’italianu si cumprendes chi s’àteru no ispìnnigat paràula in sardu. Ca sa prima limba chi faeddas cun una pessone at a abbarrare in sas relatziones interpersonales cun issa. Mègius chi siat su sardu. Siat comente si siat, est importante chi s’àteru iscat chi a tie su sardu interessat.

2 Si in famìlia no as imparadu su sardu ma lu cheres faeddare, cumbenit a cumintzare a lu fàghere in foras de sa famìlia, si babbu tuo o mama tua non cherent rispòndere in sardu. Su problema est chi s’afetividade est ligada a s’italianu e no as a èssere tue a cambiare deretu sos cumplessos de inferioridade de sos familiares. Tando proa a praticare su sardu cun gente che a tie chi l’est imparende, ca agatende·si in su matessi istadu tuo, non t’at a isanimare, non t’at a nàrrere «ma comente ses faeddende?», «faedda in italianu!», etc.

3 Si tenes àteros parentes o amigos chi ischint su sardu mègius de tene, pedi·lis de ti faeddare in sardu.

4 Frecuenta o promove paris cun àteros amigos cursos de iscritura in sardu, ca s’iscritura cunfirmat sa limba, l’afortit e ti dat prus ocasiones de la praticare in pùblicu cun materiales iscritos dae tene. Est mègius a imparare a iscrìere in un’istandard comente sa LSC, chi non in sa variedade locale. Bi cheret su matessi isfortzu a imparare LSC e variedade locale, ma sa LSC est prus universale e fàtzile e ti cunsentit de intrare in cuntatu cun unu pùblicu prus mannu.

5 Pone e cussìgia de pònnere carta intestada, billetes de bìsita, faturas, bullas de cunsinna, insinnas, cartellones, publitzidade in sardu.

6 Iscrie e pùblica in sardu locandinas, augùrios, invitos, necrològios, telegramas, annùntzios de nàschida, comunione, crèsima, isposòngiu, làurea.

7 Cando indiritzas una lìtera o una cartulina, pone semper su topònimu in sardu e pustis s’ufitziale, es.: Tàtari/Sassari. Pro animare sos àteros a su sardu!

[dae EJA 4, 2010]


#Diegu Corràine

» in segus