bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


27/06/2011

OBAMA PRONTU A APOJARE S'INDIPENDÈNTZIA DE PUERTO RICO! E A NOIS CHIE NOS AGIUAT?

de Diegu Corràine

Su presidente Barack Obama, su 14 de làmpadas coladu at fatu una vìsita a Puertorico, narende chi est in favore de su progressu e de s'autoderminatzione de s'ìsula.

Puertorico est unu territòriu de 9.104 km2 e una populatzione de belle 4 milliones de abitantes (mannu pagu prus o mancu comente sa Còrsica), no incorporadu in sos IUA ma assotziadu in cunditzione de "commonwelth", nen federadu ne indipendente: una cunditzione particulare, chi sos indipendentistas portoricanos diant chèrrere chi evolvat chirru a s'indipendèntzia. A dolu mannu però su PIP tenet petzi su 2,5% de sos votos.
In su referendum istatale  de su  1998, sa cunditzione de Commonwealth at bintu cun su 50,3% contra a sa possibilidade de èssere istadu federadu de IU.

Sende chi tenent tzitadinàntzia istadunidensa dae su 1917, non podent votare pro sa càrriga de presidente de IUA. Macari gasi, a Obama, interessant sos 4.5 milliones de portoricanos chi istant in Istados Unidos, pro sas eletziones venidoras. E duncas est dispostu finas a afirmare: "Cando su pòpulu de Puerto Rico at a leare una detzisione crara, su guvernu meu at a èssere in favore suo". Promintit ca est seguru chi, tantu, sos indipendentistas no ant a bìnchere.

Portorico est in sa cunditzione tìpica de sos pòpulos minores, tirados a unu chirru o a s'àteru dae sos interessos de istados istràngios prus mannos. Gasi etotu cun su presidente Obama, chi podet rinuntziare a Portorico comente parte de IUA bastis de bìnchere sas eletziones suas. Totu custu, afutende·si·nde de sos deretos de sos pòpulos.

Cosa chi assimìgiat meda a cando Cavour fiat dispostu a tzèdere sa Sardigna (comente aiat fatu pro Nizza e sa Savoja) a Napoleone III, in càmbiu de s'unidade definitiva de Itàlia. Ma non bi fiat resessidu ca fiant contràrios sos Inglesos chi non cheriant chi sos Frantzesos s'esserent afortidos in su Mediterràneu. 

Custu nos faghet cumprèndere comente a sos Savojas de su Rennu de Sardigna lis importaiat pagu o nudda de sa Sardigna e de sos interessos natzionales de sos Sardos. E gasi semus abbarrados in su Rennu de Sardigna/Itàlia. Finas a sa cunditzione dipendente de oe.

E oe contamus prus pagu de Portorico e de seguru non tenimus a nemos chi potzat èssere interessadu a si baratare su podere suo cun sa libertade nostra!

#Diegu Corràine

» in segus