bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: Pàrreres
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Pàrreres


03/01/2011

CUNFORMA A SU CHI NARAS, INTENDES!

de Diegu Corràine

Duncas, faedda e iscrie in sardu! E forsis t'ant a rispòndere in sa matessi limba

A bias nos paret chi non b'apat prus gente capatza de faeddare in sardu. Nde semus gasi cumbintos, chi lu naramus e lu repitimus. E nos nde cumbinchimus! E faghimus prus dannu chi no àteru!

Est beru chi sa tendèntzia no est positiva pro su sardu, nen comente nùmeru de pessones chi lu faeddant (prus gente manna chi non giòvana), nen comente calidade (s'italianu nch'est catzende paràulas fundamentales chi in sardu esistint). No est s'ùnica limba, su sardu, chi est in dificultade in su mundu de oe. Ma devimus pessare chi semus in unu cunditzione meda ma meda mègius de àteras chi sunt mortas o sunt a puntu de iscumpàrrere.

Ma est finas beru chi est crèschida sa cussèntzia e sa voluntade de "torrare" a sa limba nostra. Non bi cheret meda a lu cumprèndere: avisos, frases, sms, augùrios, carchi saludu, insignas, cartellos. Totu mustras dèbiles de eistèntia linguìstica podimus nàrrere, chi arriscant de abbarrare folclore. Ma proemus a bi bìdere una gana de afirmatzione linguìstica chi "cheret agiuada". E comente? Chie ischit e pràticat sa limba sarda, faeddende e iscriende in sardu! E forsis calicunu, chi traballat in unu tzilleri, in un'istancu, in unu postale, in una butega, in un'ufìtziu, s'at a intèndere animadu a rispòndere in sardu. Macari est una pessone chi diat chèrrere faeddare in sardu ma no lu faghet ca timet de no èssere educadu o de no èssere cumpresu, pro cumplessos chi semper benit bene a bìnchere.

Ca medas si cherent petzi animados, "autorizados", a faeddare in sardu. L'ischint ma no lu bogant a campu, si no agatant sa pessone chi los ponet in àsiu de lu fàghere. E cussas pessones semus nois.

Duncas, bastat a intrare in unu locale narende "salude", "a si podet?", "ite noas?". E deretu chie nos est ascurtende cumprendet s'idea nostra e tenet su tempus de s'addatare, de rispòndere in sardu. E cunforma a su garbu chi amus a tènnere, amus a otènnere unu resurtadu: in sardu! E custa limba at a abbarrare, forsis (ma belle de seguru), in sa relatzione chi s'at a istabilire intre nois e sa pessone noa chi l'amus faeddadu o saludadu in sardu. Deo l'apo isperimentadu e bos naro chi funtzionat. Totu est a cumprèndere cando devimus sighire in sardu e cando nono. Si devimus "impònnere" su sardu deretu o proende·bi un'àtera bia. 

Devimus fàghere a manera chi chie nos ascurtat non pesset chi semus manìacos de sardu o chi connoschimus petzi su sardu. O, peus, devimus evitare chi s'àteru pesset chi li semus faeddende in sardu ca pessamus chi connoscat petzi cussa limba; ca, tando, nos at a rispòndere in italianu pro nos mustrare chi lu connoschet, e bene!

Devimus tratare su sardu cun istima, cun àsiu, cun praghere. Devimus propònnere su sardu comente una limba de amigos, una limba de cunfiàntzia, una limba comuna, una limba chi tenet sentimentu, una limba "nostra". Non chi s'italianu no nde tèngiat! Ma in totue b'at diferèntzia intre una limba "interna", territoriale, istòrica, e una limba "esterna".

Devimus intrare in s'idea de praticare un'educatzione linguìstica territoriale, permanente, in ue cada ocasione, e cada pessone, est emitente/destinatàriu de messàgios in sardu. 

In sardu, semper, in totue, cun totus, pro cada ocasione. Comente una limba normale.

Ca est beru: nos devimus cumbìnchere chi, cunforma a comente faeddamus, nos ant a rispòndere.#Diegu Corràine

» in segus