bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


26/11/2010

"AMAZON" ABERIT SA BUTEGA ITALIANA IN SA RETE

De seguru unu servìtziu  còmodu, ma cun s'arriscu chi indebìlitet sa bèndida in sas librerias, giai in dificultade pro sos libros baratos propostos dae sos cuotidianos

Martis 23 coladu s'americana AMAZON, ispetzializada in bèndida de libros in sa Rete est isbarcada in s'istadu italianu. S'agiunghet a àteros servìtzios anàlogos giai presentes, cun sa diferèntzia chi, essende su poderiu prus mannu in su setore in totu su mundu, afoghet sos "minores".

Jeff Bezos, fundadore e presidente de sa sotziedade, annuntziende s'eventu in su situ nou http://www.amazon.it, narat chi "cun s'intrada nostra ufitziale in Itàlia brindamus prus categorias de sas chi apamus mai brindadu aberende Amazon in ateros logos: mùsica, libros, Dvd, programas informàticos, videogiogos e eletrònica ma finas una «gustada» de sa seletzione nostra venidora de gioghetes, relògios, e eletrodomèsticos minores". "Semus cuntentos mannos de èssere in Itàlia" agiunghet. At a èssere s'ocasione giusta finas pro s'intrada in su mercadu italianu de KINDLE, letore de libros eletrònicos?

De seguru Bezos at a èssere prus cuntentu cando at pòdere agiùnghere galu prus balàngiu a sas sotziedade sua, comente de seguru ant a èssere prus cuntentos sos clientes chi ant a tènnere un'ocasione in prus pro comporare prus a baratu e dae domo, cun s'aumentu de sa cuncurrèntzia in su setore.

Amazon est finas inaugurende una fòrmula noa de rispàrmiu e fidelizatzione in s'ispeditzione, chi est sa cosa chi frenat de prus sos clientes: Amazon Prime, unu programa di iscritzione annuale, pro imbiare DE BADAS e sena lìmite de ispeditziones, sa mercantzia, cun cunsigna garantida intro de 2-3 dies  de milliones de artìculos. Totu custu pro un'abbonamentu annuale de 9,99 EUR!

Pro animare a si fàghere clientes noos, Amazon proponet unu mese de imbiu de badas!

In operatziones che a custa, cumintzada cun sos libros, ma ismanniada cun bèndida de àtera mercantzia, b'at semper s'arriscu de dare podere e dinare a multinatzionales semper prus inganidas e fortes.

Duncas, s'intrada de Amazon in su mercadu italianu est s'efetu de sas leges tostas e malas a ismartire de su mercadu capitalìsticu, cun s'arriscu chi indebìlitet sa bèndida in sas librerias, giai in dificultade pro sos libros baratos propostos dae sos cuotidianos.

#Diegu Corràine

» in segus