bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


18/08/2008

IN SARDU, SA LIMBA NOSTRA

Progetu de polìtica linguìstica in rete de 36 biddas, cun sa provìntzia de Ogiastra comente ente referente

S’Ufìtziu de sa Limba Sarda (ULS) de sa Provìntzia de s’Ogiastra est istadu istituidu cun deliberatzione de sa Giunta Provintziale n. 49 de su 10.03.2006. In sa matessi delìbera est istadu nominadu Diretore de s’Ufìtziu su Prof. Diegu Corràine, espertu de limba sarda. S´Ufitziu de sa Limba Sarda / ULS at cumintzadu s’atividade sua, in pràtica, cun locales e mèdios informàticos e 4 operadores a tempus partziale petzi dae su mese de freàrgiu de su 2008, cun su progetu "In Sardu, Sa Limba Nostra" e cumintzende a costituire sa rete de sos Prèsidios Linguìsticos comente prevìdidu in sas annualidades pretzedentes de su Progetu.

Sa finalidade de s’Ufìtziu est de promòvere progetos eatziones de polìtica linguìstica pro s’impreu orale e iscritu de su sardu in intro de s’Amministratzione Provintziale, in su territòriu, in sa sotziedade, finas paris cun entes e istitutziones pùbblicas e privadas.

S’Ufìtziu, duncas, bolet fàghere una polìtica linguìstica territoriale aberta, pro rèndere normale s’impreu de sa limba sarda in cada àmbitu e impreu. Cunforma a custu printzìpiu, s’ULS bolet èssere unu puntu de riferimentu pro totu sos entes, de sa provìntzia e nono, chi tenent progetos de tutela e normalizatzione de sa limba sarda finantziados dae sa lege  de s’Istadu chi tutelat sas minorias linguìsticas istòricas, sa 482/99.

Pro realizare custos obietivos s’Ufìtziu de sa Limba Sarda at postu a disponimentu su progetu pluriennale “In Sardu, sa limba nostra” finas de àteros Entes. Difatis ant aderidu, ocannu, paritzas comunas e entes: 22 comunas de sa Provìntzia de s’Ogiastra, 10 de sa Provìntzia de Tàtari, 4 de sa Provìntzia de Gaddura, inclùdida sa comuna de Terranoa. In prus sas ASL de Lanusè, Nùgoro,Carbònia e Terranoa ant costituidu, in collaboratzione  cun su Progetu “In Sardu, sa limba nostra”, unu coordinamentu issoro pro fàghere polìticas comunas pro su sardu in sa sanidade: "Salude e sanidade in limba sarda". Sa ASL referente de custu progetu est sa de Lanusè.

Ma cales sunt sas initziativas chi s´Ufìtziu bolet fàghere? S´obietivu fundamentale est de resessire a fàghere a manera chi su sardu devèngiat limba ufitziale che a s´italianu. Comente si podet arribbare a custu obietivu? Impreende su sardu in cada àmbitu e impreu, mescamente in intro de sas amministratziones pùblicas: in sos documentos issoro, in sa sinnalètica, in sa cartellonìstica. Ma finas in totu sos Entes, Impresas, Iscolas. Duncas cun atziones e interventos cun visibilidade arta, cun efetu multiplicadore mannu e chi durent in su tempus. Pro garantire una "relatzione amiga e crara" cun sos tzitadinos/utentes, cartellos, sinnales, avisos, regulamentos, inditos, ant a èssere su mèdiu indispensàbile. Totu custu pro cunsentire s´impreu de su sardu comente limba ufitziale de sa sotziedade, de s´ambiente e de su territòriu.

Pro assegurare s’isvilupu de totu custas atividades e prus presèntzia e visibilidade a su sardu, s´ant a fàghere presìdios linguìsticos intercomunales, cun su coordinamentu linguìsticu e operativu de s´ULS de sa Provìntzia de Ogiastra. 


#Sarvadore Serra

» in segus