bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


05/09/2011

Su pàrrere de ProgReS a propòsitu de sa chistione linguìstica

Su de duos interventos in su situ informàticu suo

Custu est su de duos interventos a fùrriu de sa chistione linguìstica  chi Progetu Repùblica de Sardigna at publicadu  in su situ suo www.progeturepublica.net

Cando amus inghitzadu su traballu in su tzentru de istùdios supra sa chistione linguìstica sarda, non fìamus partende dae nudda. Partìamus dae printzìpios generales cumpartzidos. In antis de totu, sa nonviolèntzia e su refudu de su natzionalismu e de s’etnotzentrismu. Però, in custa comente in àteras chistiones mannas, a los ponnere a currere a beru, sos printzìpios generales e astratos sunt matanosos. Est istadu gai e totu, finas ca nois cherimus fàghere polìtica ponende mente a sa realidade sotziale e culturale in ue faghimus sas cosas e in ue sas cosas “faghent” nois àteros. Custu, chena mai ismentigare chi semus tratende cun persones chi esistint a beru, cun unu sugetu colletivu istòricu, no astratu.

S’artìculu de duos de su documentu linguìsticu nostru, tando, bogat a campu sa sintesis de annos de traballu e de cunsìderos, de cunfrontos intro nois matessi e in foras cun is àteros. Afrontat sa chistione linguìstica in totus sos aerzos suos, chena sa timòria chi calicunu de custos – delicados meda – potzant finas fàghere nàschere anneos o brigas. Custa timoria at semper cumbintu sas fortzas polìticas sardas a impreare sa chistione linguìstica feti che a una coberta ideològica o un’arma bona pro desviare sa gente dae àteras cosas, chena mai chircare una solutzione onesta, fata e cumprida pro s’interessu de totus. Non b’ant frassidade o iscusas, in sos issèberos de printzìpiu chi amus fatu, cosa chi at a pàrrere crara a chie at a lèghere sas propostas nostras, ma b’at sa cussèntzia funguda de sa netzessidade istòrica de ofèrrere a sos sardos e a sa Sardigna intrea istrumentos bonos pro nos mantzibare, pro èssere lìberos. Istrumentos chi nemos at mai fraigadu o crèidos possìbiles.

Non b’at nudda de impossìbile, in su chi semus proponende nois, nudda chi istet in foras de nois, in foras de s’istòria nostra, in foras de su disìgiu mannu de parare fronte a su tempus benidore. B’at però sa cussèntzia chi sas limbas cherent liberadas, non tentadas o serradas in carchi museu. Sa cussèntzia chi sas limbas non podent èssere che a marcas ideològicas o de identidade, chi non depent serbire pro fraigare muros e làcanas, ma pro che los bogare. Sa cussèntzia chi sa realidade fata de medas limbas in ue sos sardos bivent est una sienda manna: petzi s’egoismu, sa tontesa, su discuidu, s’ignoràntzia de sas classes dirigentes nostras in tantos annos sunt renèssidos a la cuare.

Tando est cun altivesa e cun sa cussèntzia de su pesu mannu de custu progetu chi cumbido totus a lèghere e a meledare custu artìculu de su documentu nostru de polìtica linguìstica, e chèrgio bestire coràgiu a totus sos chi sunt interessados pro chi pòngiant fatu a sa publicatzione de sos àteros, in sas chidas chi benint. Pro che torrare a su tempus benidore una Sardigna mègius de cudda chi amus leadu a imprèstidu dae sos fìgios nostros.

Omar Onnis – Presidente de ProgReS – Progetu Repùblica

Artìculu 2 “Printzìpios ghia”

 • refudamus sa violèntzia e nos impignamus a s’opònnere in cale si siat manera a sa deriva ideològica e a sa gherra intre is limbas e is culturas;
 • giai ca non semus natzionalistas, non creimus bi siat una limba mègius de is àteras, ma chi totus is limbas chi si faeddant immoi in Sardigna tèngiant sa pròpiu dignidade, e pro custa arresone ddas cunsideramus totus limbas natzionales sardas;
 • sa funtzione comunicativa (limba comente aina) e sa funtzione simbòlica (limba comente apartenèntzia sotziuculturale) depent èssere ambas cunsideradas, ma in manera armònica e eficatze;
 • pro nois su deretu linguìsticu est antis de totu unu deretu individuale, in su sentidu chi tenet comente fundamentu sa libertade de espressione de sa persone, ma est craru chi cando medas persones chi faeddant sa pròpia limba cumpartzint su matessi territòriu in manera bastante uniforme, tando si verìficant is cunditziones efetivas pro pòdere pretèndere unu deretu colletivu;
 • su deretu colletivu depet èssere determinadu in manera democràtica, cun tzensimentos giustos e regulares, in ue cada tzitadinu podet inditare is pròpios sèberos linguìsticos pro is raportos cun is istitutziones e is sotziedades de servìtziu pùblicu, in manera chi is amministratziones locales, partende dae su livellu comunale, potzant definire su repertòriu linguìsticu de sa comunidade e duncas determinare cale limbas depant èssere ufitzializadas in su territòriu amministradu;
 • sustenimus una polìtica linguìstica a prus livellos, in ue sa pianificatzione de is corpus linguìsticos siat limitadu a is istandards ufitziales, de àtera manera pro is variedades locales siat prevìdida sa tutela e sa valorizatzione;
 • cunsideramus sa pianificatzione un’aina pro fàghere prus simpre sa vida linguìstica de is faeddadores;
 • refudamus sa manera folclòrica de impreare is limbas e a custu preferimus s’impreu normale;
 • creimus chi su plurilinguismu e su pluriculturalismu potzant èssere fintzas unu motore econòmicu e sotziale de sa natzione sarda;
 • cunsideramus de importu mannu sa trasparèntzia e su cunfrontu costante cun is tzitadinos, chi depent tènnere semper sa possibilidade de bìdere e verificare totus is operatziones de pianificatzione;
 • creimus chi si potzat lòmpere a una sotziedade plurilìngue isceti cun s’impignu sinèrgicu e costante de is amministradores, de is espertos, de is istitutziones culturales e, prus che totu, de sa sotziedade tzivile sarda, chi depet èssere posta in cunditziones de agatare su coràgiu de si pensare protagonista de custa rinàschida polìtica, econòmica e culturale de sa natzione.

Su Lunis chi intrat, 12 de Cabudanni, Maltìnu Dibèltulu presentat s’Artìculu 3 “Pro una visione noa: prus limbas e una natzione ùnica”

SALDU-COSSU

Altìculu 2 “Princípii ghída”

 • riggjittemu la violènzia e c’impingjemu a cansà in dungja manera lu disviu ideològicu e la gherra tra li linghi e li culturi;
 • no sendi naziunalisti, no cridimu chi vi sia una linga meddu di l’alti, ma chi tutti li linghi faiddati oggjindí ‘n Saldingja àggjiani la mattessi dingjitai, e pal chista rasgioni li cunsidaremu tutti canti linghi naziunali saldi;
 • la funzioni comunicativa (linga comu strumentu) e la funzioni simbòlica (linga comu appaltinènzia sociuculturali) ani d’esse amendui tinuti ‘n contu, ma in manera almònica e efficazi;
 • pal noi, lu dirittu linguísticu è primma di tuttu un dirittu individuali, illu sensu ch’è fundatu innant’a la libbaltai d’isprissioni di la passona; parò è cjaru chi candu abbeddu passoni chi faéddani la mattessi linga cundivídini lu mattessi locu in manera bastanti cumpatta, tandu di fattu vi sò li cundizioni pa’ pudé pritindí un dirittu collettivu;
 • lu dirittu collettivu s’à di ditilminà in manera democràtica, cun gjusti e regulari censimenti, undi dungja cittadinu pòssia comunicà li so’ prifirènzii linguístichi pa’ li rappolti cu l’istituzioni e li ‘mpresi di silvízii di púbblicu ‘ntaressu, in manera chi l’amministrazioni locali, paltendi da li cumunali, pòssiani ditilminà lu ‘nvintàriu linguísticu di la comunitai e dunca fissà cali linghi doaríani esse ufficializzati illu locu amministratu;
 • prummuimu una pulítica linguística multilivellu, undi síani suggjetti a pianificazioni solu li corpus linguístichi di li faeddi ufficiali, mentri, pa’ li faeddi locali, s’àggjini di dispuní strumenti e finanziamenti pa’ incuraggjanni lu ‘mpreu e l’avvaloramentu;
 • cunsidaremu la pianificazioni unu strumentu pa’ facilità la ‘ita linguística di lu faiddanti;
 • appuggjemu un accostu naturalizzanti a li linghi e rispingjimu e cumbattemu l’accostu folclorizzanti;
 • cridimu chi lu plurilinguismu e lu pluriculturalismu póni esse un motori econòmicu e sociali nou di la nazioni salda;
 • gjudichemu d’impoltu mannu la trasparènzia e lu cunfrontu custanti cu li cittadini, chi déin’aé sempri la pussibbilitai di visiunà e avvilguà tutti l’ópari di pianificazioni;
 • cridimu chi si pòssia arrià a una socetai plurilíngui solu cu lu ‘mpingju ‘juntu e custanti di l’amministradori, di li spelti, di l’istituzioni culturali e subbrattuttu di la socetai civili salda, chi à d’esse incuraggjata a cunsidarassi prutagunista di chista ‘era rinàscita pulítica, econòmica e culturali di la nazioni.
 

#Sarvadore Serra

» in segus