bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


02/08/2011

Intervista a PÀULU FRESU

«Si mancat sa limba, est comente chi manchet unu bratzu o una manu»

Amus addoviadu a Pàulu Fresu, in ocasione de su de 36 ispetàculos de sos 50 chi est faghende pro tzelebrare sos chimbanta annos edade, cròmpidos su 10 de freàrgiu passadu. Inoghe publicamus su resurtadu de sa tzarrada, in antis de l'acumpangiare a sas proas de sonu pro s'ispetàculu de su sero, fatu dae unu palcu postu in sas arenas in s'oru de mare de Gonone.

Comente e cando ses nàschidu musicalmente?
Mah, a minore so semper istadu apassionadu a sa mùsica... m'ammento de cando tenio chimbe annos sonende su sonete a buca cun babbu e mama ballende, a carrasegare... fio semper infatuadu de mùsica... cando passaiat sa banda, los sighia.
In prus, in bidda b'aiat unu grupu, tando bi fint sos complessos, sonaiant in sos isposos...


Semus faeddende de cando?
Sessantases, sessantasete... M'ammento chi bi fit unu musicante, si naraiat Fàbiu Serra, chi mi bidiat semper inie... a sa fine m'aiat regaladu una chiterra. A ùndighi annos fio intradu in s'iscola de sa banda, ca frade meu bi fiat istadu in antis meu ma a pustis si nch'est essidu. Duncas in domo aiamus una trumba, sa trumba de frade meu, deo la bidia... Duncas, a bellu a bellu, so intradu in s'iscola de sa banda e apo imparadu solfègiu, totu, e m'ammento cando su mastru m'aiat dadu sa mùsica de una martza, deo l'aia nadu "ma Tziu Bustianu, deo la connosco giai custa martza, a memòria, ca a sa sola in domo mi l'apo sonada". Duncas, a ùndighi annos so intradu in banda, in fatu apo cumintzadu a sonare in sos cumplessos de "mùsica leggera" de sos isposos, a pustis in sas pratzas, in sas festas patronales. Su jazz l'apo iscobertu a sa fine de sos annos setanta, dae s'otandaduos namus, so diventadu musitzista professionista e mi so atzapadu a bìvere de mùsica...


Ite relatziones tenes cun sa mùsica sarda?
Mah, bona e mala... bona ca so apasionadu de mùsica sarda e deo aia su bisu de mi leare una làurea in musicologia in Bologna cun Roberto Leydi. P


#Diegu Corràine

» in segus