bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


10/06/2011

Cursos de limba italiana pro sos chi pedint asilu

Si diat pòdere fàghere finas pro su sardu

Sunt cumintzados dae carchi die sos primos cursos de italianu pro sos chi pedint asilu  e istant in su CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) de Mineo (comuna in provìntzia de Catània). Sas letziones las ammàniat  unu grupu de s' Organizatzione Internatzionale pro sas Migratziones  (OIM) - giai ativu in custa bidda  dae prus de  unu mese - in cooperatzione cun sa Società Dante Alighieri,  ispetzializada dae annos in s'organizatzione  de cursos de limba italiana pro istràngios. Su cumintzu de sos cursos  s'inserit  in unu cuadru de initziativas  chi punnant  a agiuare sos chi pedint asilu  in sos percursos de integratzione, initziativas realizadas  in s'àmbitu de sas atividades  de Mare Nostrum - progetu finantziadu dae su Fundu  Europeu Rifugiados/atzione comunitària 2009 e atuadu dae su  Ministèriu de s'Internu de Itàlia, dae s'INMP (Istituto Nazionale promozione salute migranti e contrasto malattie della povertà) e dae su  Ministèriu  de sa Giustìtzia e Afares  Internos de Malta.

Sa finalidade de su progetu. Est sa de agiuare  sas pessones chi    crompent a sas costas italianas e maltesas e tenent bisòngiu  de protetzione internatzionale,  ponende in campu  protzeduras e pràticas  comunas in Itàlia e in  Malta in su campu  de s'informatzione e assistèntzia legale, de s'orientamentu professionale e culturale, de s'assistèntzia mèiga. "Siat s'OIM siat sa  Dante Alighieri tenent un'esperièntzia longa  de formatzione pro immigrados  in Itàlia e in foras de Itàlia", narat José Angel Oropeza, diretore de s'Ufìtziu  de Coordinamentu pro su Mediterràneu de s'OIM. "In su tempus coladu  amus giai traballadu paris  pro dare  mòdulos formativos in s'èsteru - in Sri Lanka, Marocu, Tunisia e Moldova - e in Itàlia, cun su Progetu KNE realizadu s'annu passadu. Custu mese de ghennàrgiu, in mesu de s'àteru, amus firmadu  unu protocollu de intesa  pro isvilupare  initziativas chi agiuent  s'integratzione."

A su nessi 400 paràulas. In custu mamentu  sos alunnnos sunt 60, partzidos in bator  classes.S'obietivu  de custas primas letziones, chi si concludent a s'agabbu de su mese, est su de dare  a sos iscolanos  sos elementos fuindamentales  de sa limba  italiana, finas a tènnere unu bagàgliu lessicale, in su  livellu retzetivu, chi includat a su nessi  400 paràulas de su vocabulàriu de  base.

Ite nde nàrerre? De seguru s'initziativa est vàlida e cheret bantada. B'at de agiùnghere chi, si una cosa gasi la faghent in Sardigna, pro s'integratzione de sos chi pedint asilu non bastat s'italianu. Bi cheret finas su sardu. E tocat, duncas,  a lis imparare finas su sardu.


#Sarvadore Serra

» in segus