bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

papiros
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

Noas


05/04/2011

Su Termcat crompet 25 annos

In unu cuartu de sèculu at dadu unu cuntributu enorme a sa crèschida de sa limba catalana

Su Termcat est unu tzentru terminològicu pro sa limba catalana cun sede in Bartzellona. Si tratat de unu cunsòrtziu cun personalidade giurìdica, formadu dae sa Generalitat de Catalugna, dae s'Istitutu de Istùdios Catalanos, dae su Cunsòrtziu pro sa normalizatzione linguìstica, e abertu a s'intrada de àteros entes. In custu cuartu de sèculu at cuntribuidu in manera enorme a sa crèschida de sa limba catalana, publichende ditzionàrios tècnicos in totu sos setores de sa connoschèntzia e cuidende unu situ informàticu, www.termcat.cat, in ue si podent bìdere totu sos resurtados de su traballu fatu. Ma, cales sunt de pretzisu sas finalidades su Termcat? Bos lu crarimus publichende diretamente  s'art 5 de s'Istatutu de su cunsòrtziu, traduidu, est craru, dae su catalanu in sardu:

5.1 Su Cunsòrtziu tenet comente finalidade su coordinamentu generale de sas  atividades terminològicas relativas a sa limba catalana, su de promòvere e cunduìre a tèrmine s’elaboratzione de siendas terminològicas e de nde garantire sa disponibilidade, e su de promòvere s’isvilupu de produtos de ingenieria linguìstica in ue sa Terminologia  tenet una importàntzia particulare.

5.2 Su Cunsòrtziu dat cara mescamente a su coordinamentu e a sa realizatzione de atividades in su campu de sa Terminologia  chi siant de interessu  pro sas istitutziones cunsortziadas.

5.3 Pro cumprire custa finalidade, s’òcupat de:

a) Planificare e coordinare sa chirca terminològica in limba catalana.

b) Elaborare sas siendas terminològicas netzessàrias pro agiuare s’usu de su catalanu in sos àmbitos sotziueconòmicos, tècnicos e sientìficos.

c) Istabilire sos critèrios metodològicos pro s’elaboratzione de siendas terminològicas.

d) Organizare sa revisione de sos tèrmines catalanos e sa normalizatzione de sos neologismos chi lu rechedent, cunforme a sa normativa linguìstica de s’Istitutu de Istùdios Catalanos.

e) Mantènnere e atualizare una banca de datos terminològicos in catalanu cun ecuivalèntzias in àteras limbas, e una fonte documentale de interessu terminològicu.

f) Dare suportu terminològicu a s’Amministratzione de sa Generalitat de Catalunya e coordinare sas atividades terminològicas de sos dipartimentos e de sos  organismos e impresas chi nde dependent.

g) Pònnere s’informatzione e sas siendas de interessu terminològicu a disponimentu de sa sotziedade.

h) Impulsare e coordinare s’isvilupu de sos produtos de ingenieria linguìstica aplicados a sa limba catalana chi rechedent siendas terminològicas, partetzipare a s’elaboratzione issoro e a nde fàghere  una difusione adeguada.

i) Istabilire e canalizare relatziones de cooperatzione in s’àmbitu natzionale e internatzionale cun sas organizatziones chi si dèdichent a sa Terminologia  e a atividades relatzionadas, in limba catalana o in cale si siat  àtera limba de interessu.


#Sarvadore Serra

» in segus