Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

dae s'ÀRABU


dae "Taksir Rukab" (2003)

de Zakaria Tamir

« ‘Abdelhadi at assentadu unu melone de pìgiu birde in unu bete pratu mannu. Fiat ammaniende a lu segare a leputzu e s’at nadu: Si giughet sa purpa ruja, mi cojo cun Saha e coladu un’annu dae sa coja iscontzamus e nos ischirriamus a pustis de battallas in sos tribunales. Si imbetzes la giughet bianca est issa chi s’at a cojare cun megus e deo mancu apo a alenare sena li pedire su permissu a issa.

At segadu su melone in duas perras. Sa purpa fiat groga e s’at nadu: e tando abbarro bagadiu.

At acantzadu su telèfono e at mutidu a ‘Abdullah, un’amigu suo. S’at nadu: si l’agato in domo sua mi nche ando a su tzinema e mi càstio unu film politziescu, si non l’agato esso e abbarro a giru bandulende pro sessanta minutos: ne unu minutu in prus, ne unu minutu in mancu.

A ‘Abdullah in domo sua non l’at agatadu, l’at respostu sa mama nachi nche fiat andadu a domo de sa sorre pro pònnere sas paghes intre issa e su maridu. ‘Abdelhadi est mòidu a isvàrios in sos caminos e s’at nadu: si mi nche istraco de camminare, mi nche intro a tzilleri e mi pipo unu narghilè. Si nono, mi nche ando a mandigare a ristorante.

Un’ora intrea est abbarradu bandulende, sena s’istracare. Est imbucadu a ristorante e at ordinadu petza a orrostu e insalada, e s’at nadu: Sa petza, si est modde cras mi candido a su parlamentu e si est corriatza m’apoddigo sa prima fèmina chi atopo in caminu. Arribat su camereri e li batit sa petza, su pane e s’insalada. Sa petza pariat pedde, ‘Abdelhadi at ischifadu e non nd’at mandigadu, s’at ingurtidu feti su pane cun s’insalada. Est istupadu e sa prima fèmina chi at bidu fiat una bella fèmina manna de carena, s’est acurtziadu e l’at tocadu sas nàdigas. Sa fèmina est curta a pedire agiudu a unu agente chi fiat in cue, e ‘Abdelhadi s’at nadu:   Si m’arrestat, pusti-cras a donare su sàmbene ando; si imbetzes mi dat petzi unu tzafu custu sero mi nche ando a su hammàm de su mercadu.

Ma s’agente non l’at ne arrestadu ne iscutu, s’at abbaidadu bene-bene sa fèmina cun praghere e l’at nadu: -“Tenet resone issu, chie bidet totu custa bellesa non bi la faghet a si tratènnere”

‘Abdelhadi s’est cancaradu, fiat abbabecadu e no ischiat prus ite si nàrrere. »


[contu tiradu dae su libru Taksir Rukab (2003) e bortadu in sardu dae s'àrabu dae Alessandro Columbu, trad. provisòria]

............................

Zakaria Tamir, unu maistru de su contu de sa literadura àraba, nàschidu su 2 de freàrgiu de su 1931 in Damascu, Sìria...

............................

Alessandro Columbu, ispetzialista de limba  e literadura àraba, nàschdu in Ollollai su 26 de fràrgiu de su 1986


#Diegu Corràine