bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

LIBROS·PELLÌCULAS·SITOS:


14/06/2013

Morte de unu Presidente

de Giuanne Frantziscu Pintore

In su 2007 Condaghes at publicadu “Morte de unu Presidente”, de Giuanne Frantziscu Pintore. Est unu romanzu de fantapolìtica e unu giallu in su matessi tempus. Contat de su fatu chi a Nenardu Angioni, presidente de guvernu sardu, l’agatant mortu, mesu nudu, in su dominàriu de Istene Demaias, cabu de su parlamentu. A sa prima, paret un’istòria de fantzeddos agabbada malamente. A sa mugere de Demaias, Annesa Iserrai, l’incurpant de sa morte, l’arrestant, e nche la ponent in presone. Nurai, giornalista sardu de unu cuotidianu italianu, cumintzat a retzire lìteras eletrònicas dae una pessone non connota e iscoberit, a bellu a bellu, chi in dae segus de cussa morte b’at cosa meda prus intritzida de unu contu de letu e de corros familiares

----------------------------------------

Est abbarradu s’ùrtimu a tancare sa domo, in su guturinu chi finas a note fata est istadu corte de istentu  e de tzarra pro trampare s’ora. Che a sos àteros seros, s’ùrtimu puru aiat bufadu pagu, tzarrende e ascurtende, chirchende  de non fàghere rùere mai s’arresonu, pro no lassare s’àidu abertu  a sas allegas de su dispatzu. “Be’, no at a èssere ora de recuire?”. Ma s’àidu, in fines, s’est serradu sa note puru e tando at chircadu abidentemente non s’imbriaghera, ma cussa casta de intontimentu chi ammàniat su cristianu a su sonnu. Su sonnu, mancari gasi, si l’at dèpidu gherrare, sèdidu in su letu, leghende sas ùrtima pàginas de su cartulàriu  chi cussas dies e notes aiat prenadu, sos ogros currende in fatu  de paràulas isseberadas cun cùidu  e sa mente  bullugiada, firma in sos pessamentos de semper. S’ùrtima ora chi aiat intesu tochende est istada sa de bator.

Mala a poderare, custa malincolia cumintzada paris chi, cun su portale, aiat tancadu duas chidas de cumpangia. Podiat mòvere paris cun sos àteros  o pònnere cun issos s’addòviu in caminu a si bufare unu tzichete, su chi, bae e chirca, fiant faghende in s’ora sos cumpàngios, in antis de leare cada unu su caminu de domo. Su beru est chi non podiat fàghere a mancu de cuddu bullùgiu de su sàmbene, anneosu e belle gasi gradèssidu, chi fiat a grabbu de nch’iscantzellare mamentos de anneu e de fàghere largos sos de alligria.

Istene Demaias s’est istentadu in su gùturu intunigadu a biancu, mirende sos bator frores rujos  e grogos  creèschidos in intro de muru e froridos cudda istade, caente che fogu, chi dae unas dies pariat imberta, tragiada dae su bentu de susu, fritu e possente, chi aiat carradu nues nieddas.


#Sarvadore Serra

» in segus