bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa
documentu 11 di 16
 

30/04/2011

Google est tratende cun Spotify unu  servìtziu musicale nou

S'alliàntzia diat  permìtere de afortire unu progetu in ue sunt traballende finas Apple e Amazon

Paret chi Google siat negotziende  un'alliàntzia cun su servìtziu de mùsica in internèt Spotify, difusu meda in Europa, pro pònnere in caminu  su servìtziu  Google Music. Gasi narat su situ  ispetzializadu CNET. S'idea diat èssere a creare unu servìtziu nou chi non rechedat  sa discàrriga de su documentu.

Pro como, crarit  CNET, non b'at  un "acordu" a sas bistas  cun Spotify, un'impresa  chi de reghente at cumintzadu a ammaniare  su servìtziu suo de  ascurtu in sos Istados Unidos, a pustis de su resurtadu bonu  otentu in  Europa.

In parallelu, Google at tratadu sena èsitu meda, narat su situ,  finas cun sas bator domos discogràficas prus mannas.

Progetos simigiantes

Semper e cando, Google est pessende, gasi etotu comente Apple, de creare unu servìtziu musicale cun s'idea chi s'utente bi podet atzèdere dae cale si siat  dispositivu connètidu a internèt,  sena su perìgulu de nche lu pèrdere  pro un'errore  de su discu tostu.

Si pessat  chi custu at a èssere  su mètodu nou  de distributzione de s'indùstria musicale, e sas impresas mannas  sunt impinnadas  in una cursa pro incaminare deretu custu servìtziu. Apple, pro nàrrere, cunforma a su chi narat  su blog tecnològicu All Things Digital, at cumpletadu  sa configuratzione  de su servìtziu suo  e at giai   fatu acordos cun duas domos discogràficas pro s'incaminamentu suo venidore.

Finas Google, tecnicamente, tenet prontu su servìtziu suo, e unos cantos addetos lu sunt finas proende, però est esplorende sa possibilidade  de fàghere  alliàntzias o finas  carchi acuisitzione pro l'afortire.

Finas su situ  de bèndida in internèt  Amazon est interessadu  a custu setore; su mese coladu  at annuntziadu unu servìtziu nou chi diat permìtere  a sos clientes  de immagasinare in sos servidores suos  archìvios de mùsica, vìdeos e  libros digitales.


#Sarvadore Serra

» in segus