bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

13/02/2016

Una vida illonghiada dae sa limba sarda / Ammentu de Larentu Pusceddu

de Diegu Corràine

Cadaunu de nois tenet genias diferentes de amigos: de bighinadu, de traballu, de iscola o de àteru. Cun Larentu Pusceddu semus istados amigos de…limba. Est istada sa limba sarda chi  nos at fatu connòschere, dae s’època de su Prèmiu de literadura Casteddu de sa Fae, fundadu in Pasada dae Màuru Deledda in su 1979. Cussos sunt istados annos in ue, in medas, gherraìamus pro dare reconnoschimentu legale a su sardu in intro de s’istadu italianu, pro atuare unu deretu istòricu a s’ufitzialidade chi su sardu at tentu pro sèculos e pro aplicare s’art. 6 de sa Costitutzione italiana pro sas minorias linguìsticas. Giai in su 1976, su Comitadu pro sa limba sarda aiat propostu, cun prus de 15000 firmas, una Lege de initziativa populare pro reconnòschere su sardu. Una proposta chi, tando, no aiat tentu resurtadu positivu, si non su de àere abertu su caminu de àteras propostas chi, in su 1987 at giutu a sa Lege sarda n. 26 in prode de su sardu e, in su 1999, a sa Lege istatale n. 482 pro sas dòighi limbas minoritàrias de s’istadu italianu. E Larentu est semper istadu unu de sos protagonistas de custa gherra. Dae su 1979, duncas, Pasada est istada una de sas capitales de sa literadura sarda. Su Casteddu de sa Fae est istadu su prèmiu chi at laureadu sos mègius iscritores de Sardigna: Larentu Pusceddu unu de sos primos. Paris cun Mialinu Pira, Gianfranco Pintore e àteros.

Su Prèmiu est istada finas una palestra de elaboratzione linguìstica e de polìtica linguìstica, chi cada editzione auniat sos mègius intelletuales sardos, proponende finas inditos normativos de iscritura, ispirados dae su bonu sensu e dae sa traditzione seculare de sos iscritores, chi pustis sunt finas intrados in parte in sas propostas ufitziales.

E est in cussos annos, in giuria o comente presidente de s’assòtziu chi organizaiat su Casteddu de sa Fae, chi apo apo tentu s’ocasione de connòschere galu de prus a Larentu.

Ammento cun praghere totu su traballu pro publicare su primu romanzu in sardu, “S’àrvore de sos Tzinesos”, in su 1982, iscritu pròpiu dae Larentu Pusceddu, cun una figura galana. Traballu linguìsticu e ortogràficu pro aplicare una norma de iscritura coerente, costante, unitària e subralocale, chi Larentu e s’editore Eligio Fronteddu aiant icarrigadu a mie, chi giai dae tando m’interessaia de normativa linguìstica, tradutzione, lessicografia e terminologia. Su cunfrontu fiat subra de sa manera de mediare sa richesa de sas variedades locales, cumintzende dae s’oroteddesu de Larentu, cun una norma iscrita pro totus. S’idea de fundare una literadura sarda, in sardu unitàriu e normativu, pro agiuare sa gherra pro su sardu ufitziale,  Larentu l’aiat interpretada in sa manera mègius, in pràtica e no a paràulas, cun s’òpera literària sua. Oras e chidas de cunfrontu, ria cun ria, pàgina cun pàgina, pro agatare una mediatzione, paràula cun paràula.

Unu traballu de puntillu linguìsticu pro sighire una norma coerente chi nos aiat galu cunsentidu de traballare in pare, cun sa publicatzione de “Mastru Taras" in su 1991 e de “Su belu de sa bonaura”, publicados ambos dae sa sotziedade editoriale nostra Papiros, cun sa coberta illustrada dae un’àteru amigu a cumone, Diegu Asproni, artista de vàllia.

Ma in sos annos a pustis, Larentu at sighidu a iscrìere e a publicare romanzos, “Dona Mallena”, in su 2007 (Prèmiu “Casteddu de sa Fae” in su 2006!) e “Sordadu Nangu” in su 2011, ambos duos cun Condaghes editore. Un’òpera cumprida dae Larentu semper inghiriadu dae familiares e amigos, mescamente de sa mugere Luisa, semper presente in una manera o in s’àteras in sos pessonàgios de su mundu suo.

In totu custos annos, Larentu no at pèrdidu s’isperu de bìdere su sardu presente in cada logu e impreu, una sardu modernu cun raighinas antigas e populares, unu sardu cun una norma, che a totu sas àteras limbas chi si cherent ufitziales. Finas a sos ùrtimos meses de vida est semper istadu positivu e pessende a su tempus venidore suo, de sa limba sarda e de s’òpera literària sua. In s’ùrtima intervista publicada in EJA in su mese de maju coladu, a sas pregontas meas, Larentu at semper rispostu cun sa cuntentesa e firmesa de unu chi creet a su chi at semper naradu, sena cambiare idea pro cumbèniu. Fiat cumbintu chi sa limba e sa literadura aiant fatu passos mannos e chi “s’ufitzialidade de su sardu est una batalla chi podimus bìnchere”. E custu giai dae cando, in sos annos 70/80, pro issu e pro nois, a faeddare de sardu unitàriu, normativu e ufitziale, fiat un’idea sighida dae pagos.

Nos semus lassados in cabudanni, cando nche l’apo giutu Eja cun s’intervista sua, cun s’impinnu de bogare a campu torra s’òpera prima de su 1982, “S’àrbore de sos Tzinesos”, cun sa norma iscrita de como, sa Lsc. Fiat cuntentu che pasca e de seguru non timiat de mancare comente pessone, ca ischiat chi, si no àteru, bi fiat s’òpera sua in sardu chi li podiat illonghiare sa vida. A su nessi in sa mente de chie l’at connotu, l’at lèghidu e l’at a lèghere e istudiare.

 

[L'Ortobene, 31.1.2016]


#System Manager

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]