bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

06/08/2012

Cantzelladu pro lege su pòpulu grecànicu

Unu de sos efetos de sa polìtica de rispàmios de su guvernu

"Su guvernu nch'at cantzelladu su pòpulu grecànicu": custu est su cussideru tristu  de su segretàriu de su Partito Socialista Italiano,Totò Perpiglia.

Narat Perpiglia "Amus ischidu cun meravìgia e ispantu, a bètia de su silèntziu issurdadore  chi afùrriat s'eventu, de s'istrale montiana  chi nch'at segadu in manera definitiva,  sena riflètere, sas raighinas de s'ispetzifitzidade linguìstica grecànica, in pare cun cussas otzitana  e arbrsech. In un'iscuta, su guvernu at cantzelladu  s'istòria seculare  de una comunidade santzionada dae sa Lege 15 de nadale 1999, n. 482 'Normas in matèria de tutela de sas minorias linguìsticas istòricas'. Sa finalidade fiat sa  de pònnere in contu e promòvere sa limba e sa cultura de sas minorias ètnicas locales, faghende efetivu s'impreu de sa limba  gregu-càlabra in Entes e Ufìtzios  chi sunt in s'àrea  ammissa a tutela".

Sighit s'esponente polìticu "Su 18 de abrile de su 2001, cun delìbera  n. 7,  su Cussìgiu Provintziale at istituidu  s'ìsula linguìstuica de su grecànicu. Custu recionnoschimentu,  fatu in sa  base de sas oportunidades  dadas  dae sa  lege 482,  punnaiat a tutelare e avvalorare una richesa culturale chi est sinnu  de s'identidade fiera de su pòpulu grecànicu Sa Calàbria, belle gasi, at sufridu torra  una penalizatzione manna cun sa cantzellatzione  de una lege chi aiat agatadu  cunsensu istitutzionale: dae sa Regione, dae sas  provìntzias, dae sas comunas".

Cuncruit Perpiglia: "Casu anòmalu, sa lege noa  reconnoschet petzi a tedescos trentinos  e frantzesos baddeostanos su deretu de tzitadinàntzia , forsis in sintonia cun su diferentziale  chi cada die nos ponet in anneu , ma  segat in manera definitiva  sas raighinas de sa tzivilidade otzidentale, chi,  a la nàrrere cun  Hegel, naschet in s'ala de levante  e  morit in s'ala de otzidente. Su Partito socialista Italiano cramat totu sas istitutziones, sos assòtzios,  sos sìndigos  de totu s'àrea gracànica  a si mobilitare pro non permìtere su dannu ocupatzionale  causadu dae custa lege dràstica e sa cantzellatzione de sos valores vitales  in ue si fundat  una comunidade".


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]