bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

24/07/2012

Un'òrdine de sa die in favore de sa limba sarda.

L'at aprovadu su Cussìgiu comunale de Sindia.

 Finas su Cussìgiu comunale de Sindia at naradu sa sua in favore de sa limba sarda.  In custas dies coladas at aprovadu unu documentu in propòsitu. Custu est su testu de sa delìbera:                            

                               Comune de Sindìa
                               Provìntzia de Nùgoro


Deliberatzione de su Consìgiu Comunale n. 13 de sa die de su 06.07.2012

Ogetu : Approvu de unu ordine de sa die in subra de s’abbaloramentu de sa limba sarda


Sa die 6 de su mese de trìulas 2012 a sas oras 19.00, in sa Sala de su Consìgiu Comunale de Sindia, cunvocadu a manera regulare, si ch’est reunidu su Consìgiu Comunale.


A s’abertura de sa discusione in subra de s’argumentu inditadu in s’ogetu, sos componentes inditados a sighire resurtant :
Frantziscu Scanu - presente
Ernestu Pittalis - assente
Deormita Sardu - presente
Nigola Secchi - assente
Antoni Oggianu - presente
Laura M. Fais - presente
Nicholas Mannu - presente
Ivana Delrio -presente
Sarbadore G. Lecis -presente


Su Sìndigu Sig. Frantziscu Scanu, assumet sa presidèntzia e verificada sa presèntzia de su nùmeru legale pro sa validade de reunione, declarat aberta sa setzida a sa cale partecipat su segretàriu comunale dut. Giuanne Frantziscu Falchi, invitande su Consìgiu a deliberare in subra de s’argumentu inditadu in s’ogetu.


Su Consìgiu Comunale
Premìtiu chi sa limba sarda est in perìculu mannu de moritura a càusa de s’intrada in unu istadu de crisi in sa trasmitidura sua intre de sas generatziones;
Cunsideradu chi a die de oe non si podet rimandare prus s’introduida de sa limba sarda in s’iscola in su normale oràriu curriculare, a su paris de sas àteras disciplinas;
Cunsideradu chi sa Lege 482/99 in s’art. 4 narat: « n sas iscolas maternas de sos comunes de su cale artìculu 3, s’educatzione linguìstica previdit, acanta a s’impreu de sa limba italiana, puru s’impreu de sa limba de sa minòria linguìstica pro s’acumprimentu de sas atividades educativas. In sas iscolas elementares e in sas iscolas secundàrias de primu gradu est prevididu s’impreu puru de sa limba de minòria comente istrumentu de
insinnignamentu » ;
Cunsideradu duncas su chi sa lege « previdit » , e chi pro podere fàghere cantu prevididu, semper dae su matessi artìculu narat chi: “A su momentu de sa pre-iscrissione sos babos e sas mamas comunicant a s’istitutzione iscolàstica interessada si cherent àere sa facultade de àere pro sos fìgios issoro s’insignamentu de sa limba de minòria”;
Cunsideradu chi custu depet a èssere dimandadu dae s’iscola in unu modulo apòsitu, comente sutzedit pro s’insignamentu de sa religione catòlica;
Atzerdadu chi a tale prescrizione si che atenent dae annos meda sas iscolas friulanas, in ue s’agatat comente in Sardigna una situatzione de bilingùismu non perfetu;
Bida sa lege n.482/99 “Normas in màteria de tutela de sas minòrias linguìsticas istòricas”e a manera particulare s’art. 4;
Bidu s’art. 2 de sa lege regionale n.26/97 (in subra de sa promòvida e abbalodura de sa cultura e de sa limba de sa Sardigna) chi afirmat intre sas àteras cosas chi b’at sa matessi dignitade de sa limba sarda intre de cussa italiana;
Cun d’una votazione unanime a espressiada pro artziada de manu;


Deliberat de dàere s’aprovu a s’ordine de s’ordine de die inditadu a:
·  dimandare a sa Regione Sardigna/ Assessore a sa Cultura/ Commissione
Cultura/Osservàtoriu Regionale de sa Cultura e de sa Limba Sarda, de s’interventu de s’Ufìtziu Iscolàsticu Regionale, a manera chi diat inditos pretzisos a sas Diretziones Didàticas de s’ìsula in relata a su dispositivu de lege tzitadu in sa primissa, cun s’iscopu de fàghere agiungere a sa dimanda pro sa pre-iscritzione, a moère dae s’annu iscolàsticu 2012-2013, de su mòdulu relativu a sa rechesta dae banda de sos babos e de sas mamas de àere pro sos fìgios issopo s’insinniamentu de sa limba sarda, comente prevididu dae sa normativa tzitada.


Custu verbale benit lèghidu, aprovadu e sutascritu
Su Presidente Su Segretàriu Comunale
Frantziscu Scanu Giuanne Frantziscu Falchi


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]