bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

05/11/2011

Pro ite mancat sa limba sarda in su tzensimentu?

Lu pregontat, cun un'interrogatzione in su senadu italianu, su parlamentare Piergiorgio Massidda

Su senadore  Piergiorgio Massidda at presentadu un'interrogatzione   a propòsitu de su tzensimentu de ocannu e de s'esclusione de sa limba sarda dae sa modulìstica. In s''interrogatzione narat su chi sighit

MASSIDDA - A su Presidente de su Cussìgiu de sos ministros - Premissu chi :

su Cussìgiu de Europa at aprovadu  su primu de freàrgiu de su  1995 sa  Cunvetzione cuadru pro sa defensa  de sas minorias natzionales;

custa Cunventzione, in vigore dae su primu de freàrgiu de su  1998, est istada ratificada dae s'Itàlia  cun sa lege 28 de austu de su 1997, n. 302;

cunsideradu chi :

su  6 de santugaini de su 2009 su Dipartimentu pro sas libertades tziviles e s'immigratzione de su Ministèriu de s'Internu  at publicadu su "Raportu n. 3  de s'Itàlia  a pitzu de s'atuatzione  de sa Cunventzione cuadru pro sa  defensa de sas minorias natzionales ", annu 2009: in su documentu s'ammentat  chi in Itàlia sas minorias  linguìsticas istòricas sunt tuteladas dae sa Costitutzione de sa Repùblica;

sa lege 15 de nadale de su 1999, n. 482, in particulare, e su regulamentu relativu  de su decretu de su Presidente de sa Repùblica 2 de maju de su 2001, n. 345, e finas sa lege 23 de freàrgiu de su 2001, n. 38, si ispirant  a sos  printzìpios enuntziados in sa Cunventzione cuadru e reconnoschent a sas  minorias linguìsticas su deretu  de impreare  sa limba pròpia in sos  raportos sotziales e amministrativos;

su presupsotu  rechestu pro su reconnoschimentu  e sa tutela de una minoria est su  de sa delimitatzione territoriale, ca su deretu a s'impreu de sa limba cun s'amministratzione pùblica, su deretu  a s'istrutzione  e s'intrada  a sos media reconnotos dae sa lege 15 de nadale de su 1999, n. 482, si podent esplicare  in un' àmbitu territoriale definidu;

in mesu de sas  minorias istòricas est inclùdida  finas sa limba  sarda e sas alloglotas  de Sardigna: catalanu de S'Alighera, tataresu, tabarchinu e gadduresu;

in àteras Regiones  a autonomia ispetziale in ue sunt  presentes  minorias linguìsticas che a s' islovena, sud tirolesa, baddeostana e ladina, mancari in manera diferentziada in relatzione a s'autonomia issoro, custas las ant leadas in cunsideru  o in su predisponimentu de sos mòdulos  in sa limba issoro o in su tzensimentu  de sas minorias linguìsticas internas, gasi comente sunt plurilìngues sas istrutziones ppro sos rilevadores, e sos rilevadores matessi a s'ispissu los ant isseberados finas tenende contu  de sas  cumpetèntzias linguìsticas de minoria;

cunsideradu, in prus, chi sa limba sarda, a pitzu de sas minorias  linguìsticas italianas, est sa chi la faeddat su nùmeru prus mannu de pessones; su gadduresu, mancari minoritàriu  in Sardigna a pitzu de su sardu, pro nàrrere, lu faeddat una populatzione ecuivalente a sa tedesca de su Sud-Tirol;

leadu atu  chi sa minoria  linguìstica sarda no est  presente in su cuestinàriu  de su tzensimentu  generale de sa populatzione  e de sas  domos 2011 distribuidu in Sardigna, cando chi àteras Regiones  a autonomia ispetziale in ue sunt presentes  minorias linguìsticas che a s' islovena, sud tirolesa, baddeostana e ladina, mancari in manera diferentziada in relatzione a s' autonomia issoro, custas sunt istadas leadas  in cunsideru o in su predisponimentu de sos mòdulos  in sa limba issoro o in su tzensimentu  de sas minorias  linguìsticas internas,  gasi comente  sos rilevadores matessi chi a s'ispissu los ant isseberados  finas tenende contu  de sas cumpetèntzias  linguìsticas de minoria,

s'interrogante pedit de ischire:

si a su Guvernu  resurtant sos motivos pro sos cales  sa minoria linguìstica  sarda no est presente in su cuestonàriu  de su tzensimentu;

si e cales providimentos cheret pònnere in èssere  pro pònnere remèdiu  a custa disegualidade.

 


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]