bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

03/08/2011

Su cuncursu de poesia in limba sarda  "Su mustajoni"

L'at ammaniadu sa Pro Loco de Sìmala

Sa Pro loco de Sìmala at ammaniadu su cuncursu de poesia in limba sarda  “Su mustajoni” pro s'annu 2011.

Totus podent leare parte in su cuncursu.

Su tema est  “ Su mustajoni ”  e s'idea est a pònnere in contu sa cultura locale torrende a propònnere un'aspetu, oramai olvidadu, de sas costumàntzias nostras.

Si podet imbiare petzi una poesia in limba sarda, cun s'istile e cun sa tècnica chi si cherent.

Cada pessone chi leat parte in su cuncursu:

garantit chi s'òpera imbiada  no est istada publicada mai, chi l'at fata pròpiu su concurrente e chi duncas no est de paternidade de s'ingèniu angenu (cun còpia totale o partziale);

dat su permissu a sa Pro Loco de Sìmala de impreare e publicare s'òpera, sena bi chèrrere balangiare nudda.

 S'autore abbarrat mere de s'òpera e, in casu de impreu, s'at a inditare sa paternidade.

Sas òperas las at avvalorare  una giuria formada  dae tres espertos e istudiosos de sa matèria. B'ant a èssere unu binchidore assolutu, unu segundu  e unu tertzu classificadu.

Su resurtadu de s'ssèberu de sas tres poesias finalistas l'ant a comunicare in posta eletrònica  o telefonende. No ant a dare peruna comunicatzione a sos autores chi sas òperas issoro no ant a èssere de sas primas tres classificadas.

Sa tzerimònia de premiatzione  l'ant a fàghere in Sìmala in cabudanni; sa die e s'ora l'ant a nàrrere in unu segundu tempus.

Prèmios

primu classificadu € 150,00

su de duos: € 100,00

su de tres € 50,00

S'autore chi cheret leare parte in su cuncursu devet imbiare a sa  Pro Loco de Sìmala, cun  lìtera racumandada, custu materiale:

N. 3 còpias de sa poesia datiloscrita in fògiu  formadu A4 cun tradutzione  in italianu. In sos fògios non bi devet èssere perunu sinnu identificadore. Sas poesias cherent ispedidas  in busta cungiada (pro garantire s'anonimadu  non devet cumpàrrere  su mitente)  cuntenente un'àtera  busta, sigillada, in ue cherent postos  su sambenadu e su nùmene de s'autore, s'indiritzu de domo, su nùmeru de telèfonu e  s'indiritzu de posta eletrònica , e finas sa decraratzione de autentitzidade  de s'òpera  e s'autorizatzione  a su tratamentu de sos datos personales (custu mòdulu si podet iscarrigare  dae su situ de sa comuna de Sìmala). No ant a èssere leados in cussideru plicos cun documentaztone incumpleta  e/o inoltrados a pustis de sa data  istabilida in custu regulamentu.

Sos documentos devent pervènnere a s'indiritzu de sa Pro Loco intro e no a pustis  de su trinta de austu  2011. Sas bustas chi pro cale si siat resone o discùidu non pervèngiant  in sos tèrmines a s'indiritzu inditadu no ant a èssere leadas in cussideru pro sas finalidades de custa  gara.

Custu est s'indiritzu pro ispedire sas poesias e sa documentaztione chi bi cheret:

A. T. Pro Loco Simala c/o Maria Luigia Marongiu Via Brigata Sassari, 12 - 09090 Simala (Or)

Nùmeru de telèfonu e posta eletrònica de referèntzia:

3493244163

luisa.atzei@tiscali.it


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

PRÈMIU WOLF de LITERADURA PRO PITZINNOS
“Conto unu contu”, editzione 2018

Iscadèntzia 1-9-2018

BANDU Sas EDITZIONES PAPIROS  BANDINT su Prèmiu WOLF de literadura pro pitzinnos“CONTO UNU CONTU” Sos Iscritores interessados devent iscrìere unu contu in sardu pro pitzinnos dae 6 a 10 annos. Sa contu, iscritu in caràte­res de imprenta in formadu ...  [sighit]

Cuncursu "LIMBAS IN PONTE" de tradutzione literaria in sardu, 2018

EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU > SARDU

Prèmiu de Tradutzione literària in sardu LIMBAS IN PONTE Prèmiu intituladu a ELIEZER BEN YEHUDA (1858-1922), Giornalista, linguista, tradutore: babbu mannu de sa limba ebràica moderna EDITZIONE 2018: ISPAGNOLU>SARDU Pro s’òpera CUENTOS DE LA SELVA >...  [sighit]

SÒTZIOS de sa sotziedade de sa limba sarda

Ordinàrios: Chie est de acordu cun sos printzìpios de sa SLS e nde cumpartzit sas finalidades Currispondentes: Chie connoschet sa limba sarda orale, nde pràticat sa norma iscrita e collàborat dae sa bidda sua a traballos de istùdiu linguìsticu e a su Ditzio...  [sighit]

Manifestu  de sa Limba Sarda

de sa Sotziedade pro sa Limba Sarda

 In ocasione de sa Die Europea de sas Limbas 2013, proclamada e promòvida in su 2001 dae su Cussìgiu de Europa, festada cada annu su 26 de cabudanni, sa Sotziedade pro sa Limba Sarda at publicadu su in una pàgina Facebook custu Manifestu in 10 puntos pro ponnere in craru e ...  [sighit]

SA LIMBA SARDA COMUNA E SA SOBERANIA LINGUÌSTICA

de Diegu Corràine

Mai comente in custos annos amus iscritu in sardu. E mai amus iscritu, che a como, in cada dialetu de cada bidda e logu. Sas retes sotziales e sos mèdios telemàticos e informativos modernos cunsentint a cadaunu de iscrìere finas in sardu, comente li paret. Sende chi tenimus una ...  [sighit]

FUNDU DE SA LIMBA SARDA

Sa paràula "fundu", in sardu, cheret nàrrere àrbore, mata, ma finas caudale, dinare, richesa.  In custa pàgina de su FLS, "fundu" est una cantidade de dinare dadu dae pessones de bonu coro, chi sunt interessadas a su tempus venidore de sa limba sarda, paragonada a u...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]