bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Banner Left
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

05/04/2011

Su Termcat crompet 25 annos

In unu cuartu de sèculu at dadu unu cuntributu enorme a sa crèschida de sa limba catalana

Su Termcat est unu tzentru terminològicu pro sa limba catalana cun sede in Bartzellona. Si tratat de unu cunsòrtziu cun personalidade giurìdica, formadu dae sa Generalitat de Catalugna, dae s'Istitutu de Istùdios Catalanos, dae su Cunsòrtziu pro sa normalizatzione linguìstica, e abertu a s'intrada de àteros entes. In custu cuartu de sèculu at cuntribuidu in manera enorme a sa crèschida de sa limba catalana, publichende ditzionàrios tècnicos in totu sos setores de sa connoschèntzia e cuidende unu situ informàticu, www.termcat.cat, in ue si podent bìdere totu sos resurtados de su traballu fatu. Ma, cales sunt de pretzisu sas finalidades su Termcat? Bos lu crarimus publichende diretamente  s'art 5 de s'Istatutu de su cunsòrtziu, traduidu, est craru, dae su catalanu in sardu:

5.1 Su Cunsòrtziu tenet comente finalidade su coordinamentu generale de sas  atividades terminològicas relativas a sa limba catalana, su de promòvere e cunduìre a tèrmine s’elaboratzione de siendas terminològicas e de nde garantire sa disponibilidade, e su de promòvere s’isvilupu de produtos de ingenieria linguìstica in ue sa Terminologia  tenet una importàntzia particulare.

5.2 Su Cunsòrtziu dat cara mescamente a su coordinamentu e a sa realizatzione de atividades in su campu de sa Terminologia  chi siant de interessu  pro sas istitutziones cunsortziadas.

5.3 Pro cumprire custa finalidade, s’òcupat de:

a) Planificare e coordinare sa chirca terminològica in limba catalana.

b) Elaborare sas siendas terminològicas netzessàrias pro agiuare s’usu de su catalanu in sos àmbitos sotziueconòmicos, tècnicos e sientìficos.

c) Istabilire sos critèrios metodològicos pro s’elaboratzione de siendas terminològicas.

d) Organizare sa revisione de sos tèrmines catalanos e sa normalizatzione de sos neologismos chi lu rechedent, cunforme a sa normativa linguìstica de s’Istitutu de Istùdios Catalanos.

e) Mantènnere e atualizare una banca de datos terminològicos in catalanu cun ecuivalèntzias in àteras limbas, e una fonte documentale de interessu terminològicu.

f) Dare suportu terminològicu a s’Amministratzione de sa Generalitat de Catalunya e coordinare sas atividades terminològicas de sos dipartimentos e de sos  organismos e impresas chi nde dependent.

g) Pònnere s’informatzione e sas siendas de interessu terminològicu a disponimentu de sa sotziedade.

h) Impulsare e coordinare s’isvilupu de sos produtos de ingenieria linguìstica aplicados a sa limba catalana chi rechedent siendas terminològicas, partetzipare a s’elaboratzione issoro e a nde fàghere  una difusione adeguada.

i) Istabilire e canalizare relatziones de cooperatzione in s’àmbitu natzionale e internatzionale cun sas organizatziones chi si dèdichent a sa Terminologia  e a atividades relatzionadas, in limba catalana o in cale si siat  àtera limba de interessu.


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

Pro ite naramus "Bonas Pascas"?

de Diegu Corràine

Dae su lat. ecl. Păscha(m) (chi est dae gr. páscha, adatamentu de s’ebr. pesah ‘passàgiu’), in sardu tenimus “Pasca de Nadale (ita. "Natale"), Pasca de sos Tres Res, Pasca de Abrile (Pasca Manna) (ita. "Pasqua"), Pasca de frores (Pasca frorida, Pasca de s'Isp&ig...  [sighit]

Pro ite naramus “missa de puddu”?

de Diegu Corràine

A nàrrere “missa de puddu” pro inditare sa missa de mesunote de su 24, vigìlia de Nadale, est leadu dae su catalanu “missa del gall” o dae s'ispagnolu “misa de gallo” o “misa del gallo”. In portughesu narant “missa do galo”. ...  [sighit]

Cale est sa diferèntzia intre “carre” e “petza”?

de Diegu Corràine

In sardu tenimus faeddos diferentes pro inditare sa parte muscolare de su corpus umanu e sa parte animale chi madigamus. Dae su latinu “carne(m)” derivat in manera regulare (lat. -RN- > -rr-) su sardu “carre”, pro inditare sas purpas de su corpus umanu. Però b'est ...  [sighit]

SOBERANIA

Sa soverania est su podere supremu de: a) rinuntziare a cale si siat podere pròpiu, b) de apartènnere a un'àteru istadu rinuntziende a cale si siat distintzione natzionale, c) de otènnere formas de autonomia natzionale, d) de formare una cunfereratzione istatale ...  [sighit]

"Pro otènnere in pagu tempus su domìniu internet de primu livellu .srd. Lu paghet sa Regione Sarda!"

de Diegu Corràine

Unas cantas limbas e natziones sunt resessidas a otènnere unu domìniu internet de primu livellu. Pro rapresentare un'identidade linguìstica, culturale, natzionale.Su primu chi, forsis, at abertu su caminu est “.cat”, domìniu intradu in vigore in su 2005, chi o...  [sighit]

"Ite nos imparat s'Assemblea de sa LS e de sas àteras limbas de su 15 de Santugaine"

de Diegu Corràine

S'Assemblea de sa limba sarda e de sas àteras limbas de Sardigna, fata in Santa Cristina su 15 de santugaine at cunsentidu de nos cunfrontare pessones e assòtzios chi fìamus dae meda sena nos aunire in su matessi logu pro cuncambiare ideas e leare pessos pro su tempus venidore.E...  [sighit]

LIMBA SARDA E FACEBOOK: UN'OCASIONE

de Diegu Corràine

Su 18 de abrile de su 2006, su situ de sa Regione sarda publicaiat su documentu de sas Normas linguìsticas de riferimentu a caràtere isperimentale de sa “Limba sarda comuna”, adotadas galu como in documentos de sa Regione, dae entes locale e privados, in s'editoria e in sos...  [sighit]

W SOS DIALETOS, W SA LIMBA SARDA COMUNA: SA "RODA" DE SA LIMBA

de Diegu Corràine

Mai comente in totu custos annos amus iscritu in sardu. E mai, comente in custos annos, amus iscritu in cada dialetu possìbile de cada bidda e logu. Sende chi tenimus una traditzione literària in ue sos iscritores NO ant iscritu in su limbàgiu locale issoro ma in una variedade s...  [sighit]

"pregontare"

Si cherimus ischire una cosa, ponimus su verbu “pregontare”. In documentos sardos antigos resurtat “percontare”, dae su latinu “percontāri”, chi no est abbarradu in custa forma in su sardu de como. Como tenimus “pregontare” e “preguntare”...  [sighit]