Bandera intervistas
Bandera in sa limba...<br />
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

05/04/2011

Su Termcat crompet 25 annos

In unu cuartu de sèculu at dadu unu cuntributu enorme a sa crèschida de sa limba catalana

Su Termcat est unu tzentru terminològicu pro sa limba catalana cun sede in Bartzellona. Si tratat de unu cunsòrtziu cun personalidade giurìdica, formadu dae sa Generalitat de Catalugna, dae s'Istitutu de Istùdios Catalanos, dae su Cunsòrtziu pro sa normalizatzione linguìstica, e abertu a s'intrada de àteros entes. In custu cuartu de sèculu at cuntribuidu in manera enorme a sa crèschida de sa limba catalana, publichende ditzionàrios tècnicos in totu sos setores de sa connoschèntzia e cuidende unu situ informàticu, www.termcat.cat, in ue si podent bìdere totu sos resurtados de su traballu fatu. Ma, cales sunt de pretzisu sas finalidades su Termcat? Bos lu crarimus publichende diretamente  s'art 5 de s'Istatutu de su cunsòrtziu, traduidu, est craru, dae su catalanu in sardu:

5.1 Su Cunsòrtziu tenet comente finalidade su coordinamentu generale de sas  atividades terminològicas relativas a sa limba catalana, su de promòvere e cunduìre a tèrmine s’elaboratzione de siendas terminològicas e de nde garantire sa disponibilidade, e su de promòvere s’isvilupu de produtos de ingenieria linguìstica in ue sa Terminologia  tenet una importàntzia particulare.

5.2 Su Cunsòrtziu dat cara mescamente a su coordinamentu e a sa realizatzione de atividades in su campu de sa Terminologia  chi siant de interessu  pro sas istitutziones cunsortziadas.

5.3 Pro cumprire custa finalidade, s’òcupat de:

a) Planificare e coordinare sa chirca terminològica in limba catalana.

b) Elaborare sas siendas terminològicas netzessàrias pro agiuare s’usu de su catalanu in sos àmbitos sotziueconòmicos, tècnicos e sientìficos.

c) Istabilire sos critèrios metodològicos pro s’elaboratzione de siendas terminològicas.

d) Organizare sa revisione de sos tèrmines catalanos e sa normalizatzione de sos neologismos chi lu rechedent, cunforme a sa normativa linguìstica de s’Istitutu de Istùdios Catalanos.

e) Mantènnere e atualizare una banca de datos terminològicos in catalanu cun ecuivalèntzias in àteras limbas, e una fonte documentale de interessu terminològicu.

f) Dare suportu terminològicu a s’Amministratzione de sa Generalitat de Catalunya e coordinare sas atividades terminològicas de sos dipartimentos e de sos  organismos e impresas chi nde dependent.

g) Pònnere s’informatzione e sas siendas de interessu terminològicu a disponimentu de sa sotziedade.

h) Impulsare e coordinare s’isvilupu de sos produtos de ingenieria linguìstica aplicados a sa limba catalana chi rechedent siendas terminològicas, partetzipare a s’elaboratzione issoro e a nde fàghere  una difusione adeguada.

i) Istabilire e canalizare relatziones de cooperatzione in s’àmbitu natzionale e internatzionale cun sas organizatziones chi si dèdichent a sa Terminologia  e a atividades relatzionadas, in limba catalana o in cale si siat  àtera limba de interessu.


#Sarvadore Serra

» in segus

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

DEMOCRATZIA LINGUÌSTICA, LIMBAS E LIMBA SARDA

de Diegu Corràine

In contu de limbas e dialetos, podimus nàrrere chi bi podent èssere duas genias de “democratzia linguìstica”: a) una “esterna”, chi est su guvernu de sas limbas de su mundu (cun polìticas linguìsticas addatas), in ue cada limba tenet su dere...  [sighit]

"Die internatzionale de sa limba materna":
 limba mama VS limba materna, limba pròpia

de Diegu Corràine

Dae su 2000, semus tzelebrende, cada 21 de freàrgiu, sa "Die internatzionale de sa limba materna", proclamada dae s'Unesco, pro agiuare sa diversidade linguìstica e culturale e su multilinguismu. A dolu mannu, medas cunfundent su cuntzetu de "limba mama" cun su de "limba materna" e nar...  [sighit]IRLANDA

Dades generalsPoblació: 6.299.115 h. (cens de 2011: 5.488.252 a la República d'Irlanda i 1.810.863 a Irlanda del Nord) Superfície: 84.412 km²Institucions: A la Rep. d'Irlanda, Govern i Oireachtas (Parlament) i a Irlanda del Nord, Govern i AssembleaCiutat...  [sighit]

Istandardizatzione de sa ortografia ebbia? Una trampa pro negare un'istandard de sa limba sarda

de Diegu Corràine

Cando faeddamus de "istandardizatzione linguìstica" semus arresonende de unu caminu chi su prus de sas limbas de oe ant sighidu o sighint pro istabilire una 'règula', unu 'modellu' iscritu comunu chi asseguret una cunvivèntzia echilibrada intre sa diferentziatzione naturale de s...  [sighit]

IN LIMBA SARDA, SAS ELETZIONES DE ANNOAS!

de Diegu Corràine

Eris, domìniga 27, in sa localidade De Formosa, a curtzu a Asunción, capitale de Paraguay, b'at àpidu eletziones locales. Pro cunsentire a sas populatziones locales chi faeddant limbas nativas una partetzipatzione prus manna, sas autoridades ant dispostu chi totu su materiale el...  [sighit]

REPETITA IUVANT: w sos dialetos, w sa limba sarda comuna

de Diegu Corràine

Mai comente in totu custos annos amus iscritu in sardu. E mai, comente in custos annos, amus iscritu in cada dialetu possìbile de cada bidda e logu. Sende chi tenimus una traditzione literària in ue sos iscritores NO ant iscritu in su limbàgiu locale issoro ma in una variedade s...  [sighit]

Sa LSC andat bene gosi, macari siat meridionalizada meda

de Diegu Corràine

Dae annos, cando non cando, essint a campu tronos e lampos contra a cada progetu e idea de norma iscrita comuna de su sardu. Pro sos contràrios, sa limba nostra est partzida in duas macrovariedades incumpatìbiles a pare:  su chi cramant "logudoresu" e e su chi cramant "campidanesu...  [sighit]