bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: EVENTOS-ATZIONES
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

EVENTOS-ATZIONES


16/05/2012

Acordu cumertziale sardu - catalanu

de Joan Elies Adell Pitarch 

Sas  Càmeras de Cummèrtziu de Girona, Palamós e Sant Feliu de Guíxols ant firmadu un’accordu cun  sa Càmera de Tàtari pro promòvere sos cuncàmbios cummertziales, turìsticos e culturales cun su nord de Sardigna. Una delegatzione de sa Càmera de Cummèrtzu, Indùstria e Artesania de Tàtari at fatu dae pagu una vìsita in Girona pro isvilupare e afortire sas  relatziones econòmicas, cummertziales e culturales intre sos duos territòrios, boghende profetu dae sos ligàmenes istòricos intre Catalugna e S’Alighera.

Sa vìsita l’ant ammaniada paris sas Càmeras de Girona, Palamós e Sant Feliu de Guíxols, su Patronadu de su Turismu Costa Brava-Girona e sa Delegatzione de su Guvernu de sa Generalitat in Girona, istitutziones chi unas cantas chidas a como sunt andadas a su nord de Sardigna pro cumintzare custa collaboratzione cun s’agiudu de s’Espai Llull, sa delegatzione de sa Generalitat in S’Alighera. Durante custu addòviu sas Càmeras  de Cummèrtziu gironinas e sa de Tàtari ant firmadu une cunventzione.S’acordu previdet custos puntos:

-  Elaboratzione paris de istùdios e de progetos chi pertocant sos programas a tèrmine curtzu e mèdiu pro s’isvilupu de sos cuncàmbios cummertziales e culturales intre sos duos territòrios.

-  Cuncàmbiu de connoschèntzias, informatziones e documentatziones tècnicas, formatzione de personale a livellu tècnicu, amministrativu e imprenditoriale.

-   Agiudu a sa realizatzione de acordos a livellu imprenditoriale (intre impresas in forma individuale e/o assotziada) pro favorire un’integratzione mègius intre sos sistemas econòmicos e produtivos rispetivos.

-    Promovimentu, moende dae sos acordos individuales regulados dae sa fòrmula de sa retziprotzidade, de initziativas chi punnent  a agiuare e isvilupare su tràficu marìtimu e aèreu intre sos duos territòrios.

-  Partetzipatzione e/o organizatzione paris de fieras, mustras, laboratòrios e atividades simigiantes de fàghere in sos territòrios rispetivos, o finas in paisos tertzos de interessu istratègicu comunu.

-  Favorire sas relatziones cun àteros organismos e istitutziones locales (Amministratzione pùblica, Universidade, tzentros de chirca, e totu gasi) cun s’idea de promòvere sos cuncàmbios intre impresas, entes, assòtzios, amministratziones pùblicas e istruturas de chirca de sos duos territòrios.

In  custa ocasione ant finas fatu un’anàlisi de su setore turìsticu gironinu, (cuidada dae Ramón Ramos, diretore de su Patronadu de su Turismu Costa Brava – Girona) e de sos setores prus importantes de s’economia tataresa (cuidada dae   unos cantos rapresentantes de sa Càmera sarda). Gasi etotu b’at àpidu una riunione de traballu intre su Delegadu a s’Agricultura de sa Generalitat, Jordi Aurich, e sos imprendidores gironinos de sos setores agrualimentare e de sa distributzione cummertziale. In previsione b’at unos cantos addòvios in Girona e Tàtari pro cuncretare su ventàgliu de produtos o servìtzios chi si podent presentare paris in s’atividade de promovimentu de sos duos territòrios.

Joan Elies Adell Pitarch

[ dae Eja 10 de martzu - abrile 2012]


#Sarvadore Serra

» in segus