bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: EVENTOS-ATZIONES
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

EVENTOS-ATZIONES


20/04/2011

Resessida bona de su Cuncursu de Poesia in Limba Sarda de Tàtari

L'ant amaniadu sas tzircuscritziones 2 e 3 de sa tzitade

Dedicadu a sa limba sarda, ma finas a sos dialetos tataresu, gadduresu  e carlofortinu. Est arribbadu a sa de chimbe editziones, su Cuncursu de Poesia in Limba Sarda, amaniadu dae sas Tzircuscritziones 2 (Monte Rosello - in sa fotografia, sa funtana famada- , Latte Dolce, Santa Maria di Pisa e Sant'Orsola) e 3 (Caniga, Bancali, La Landrigga, Li Punti, San Giovanni e Ottava) de Tàtari.  In custas dies b'at àpidu sa tzerimònia finale,  cun s'interessu sòlitu dae bandas de su pùblicu  e sa cunsinna   de sos atestados de partetzipatzione e sa proclamatzione de sos binchidores. In sa Setzione A – poesia in limba sarda, inèdita e mai premiada, su primu prèmiu  est andadu  a Vissente Mura de Patada cun "Rùndines de renchènnida"; ex aequo, in segunda positzione,  Gigi Angeli de Palau e Gonàriu Carta Brocca de Durgali; duos sos premiados finas pro su de tres postos, Pera Giosepe Branca de  Tàtari e Domìnigu Mela de Casteddu sardu. Sos prèmios ispetziales  poesia traditzionale sunt andados  a Giuanne Frantziscu Garrucciu de Tèmpiu e a Anghelu Porcheddu de Bànari. Noe sas  mentziones de onore: Maria Batistina Biggio de Casteddu sardu, Antoni Brundu de Orane, Maurìtziu Faedda de  Itiri, Frantziscu Piga de Romana, Rafaele Piras de Quartucciu, Pàulu Sanna de Tàtari, Anna Cristina Serra de Santu  Basile, Giosepe Tirotto de  Casteddu sardu e Giuanne Baingiu Vasco de Bortigali. In sa Setzione B – poesia in limba sarda, inèdita e mai premiada, riservada a sos alunnos  de s'iscola de s'òbligu, s'est imposta  Cinzia Fancello, dòighi  annos, de Durgali, cun "Carreras"; su segundu prèmiu est andadu  a Rossana Useli Bacchitta, dòighi annos, finas issa de Durgali;  su de tres postos pro  Andria Loi, dòighi annos, semper de Durgali Sas mentziones de onore  las ant cunsinnadas  a Emanuele Carta, Serena Carta, Istevania Cucca, Marta Fancello, Màrtzia Fronteddu, Chiara Marras e Francolinu Ruiu, totus de dòighi annos e durgalesos, e a Clàudia Palmas, noe annos, de Santu Lussùrgiu.

«Est sa prima bia chi su Prèmiu  l'organizant  in cumpartetzipatzione sas duas Tzircuscritziones. E est istada un'editzione chi est resessida bene a beru.  Amus àpidu  114 poesias pro sa setzione  aberta a totus e 98 pro sa setzione  riservada a sos pitzinnos  de s'iscola de s'òbligu. Petzi pro custa ùrtima  s'annu coladu  aiant partetzipadu in  trinta», at sutaliniadu cun cuntentesa  su presidente de sa Tzircuscritzione 3 Giuanne Crobu. «Amus  eredidadu unu progetu galanu. Como semus pessende de andare prus a dae in antis, promovende dibàtidos e mamentos de addòviu. Sa cosa importante est a pònnere in campu sinergias, cun istitutziones  ma finas assòtzios», at agiuntu  su presidente de sa Tzircuscritzione 2 Augustu Sanna. «Su programa est ambitziosu ma su disafiu de mantènnere  e dare prus agiudu  a su Prèmiu est semper credìbile.Sa finalidade  de unu cuncursu  de custa casta  est a non permìtere  chi sa limba  sarda si nche mòrgiat; est sinnificativu a l'organizare  pròpiu in sa tzitade nostra,in ue  , in mesu de s'àteru, si faeddat su dialetu tataresu e non sa limba sarda », at agiuntu  su sìndigu  Giuanne Frantziscu Ganau, chi at premiadu  sa binchidora  de sa setzione B, Cinzia Fancello. Premiopoesiasarda2

Sa giuria de su prèmiu  l'at presèdida  Ninu Fois, segretàriu Antoneddu Bazzu, àteros cumponentes Giuanne Fiori, Domitilla Mannu e Vanna Giagheddu.#Sarvadore Serra

» in segus