bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

Limbas&Natziones: :: ÀTERAS LIMBAS
cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos invia mail stampa

ÀTERAS LIMBAS


Cantzelladu pro lege su pòpulu grecànicu

Unu de sos efetos de sa polìtica de rispàmios de su guvernu

"Su guvernu nch'at cantzelladu su pòpulu grecànicu": custu est su cussideru tristu  de su segretàriu de su Partito Socialista Italiano,Totò Perpiglia.

Narat Perpiglia "Amus ischidu cun meravìgia e ispantu, a bètia de su silèntziu issurdadore  chi afùrriat s'eventu, de s'istrale montiana  chi nch'at segadu in manera definitiva,  sena riflètere, sas raighinas de s'ispetzifitzidade linguìstica grecànica, in pare cun cussas otzitana  e arbrsech. In un'iscuta, su guvernu at cantzelladu  s'istòria seculare  de una comunidade santzionada dae sa Lege 15 de nadale 1999, n. 482 'Normas in matèria de tutela de sas minorias linguìsticas istòricas'. Sa finalidade fiat sa  de pònnere in contu e promòvere sa limba e sa cultura de sas minorias ètnicas locales, faghende efetivu s'impreu de sa limba  gregu-càlabra in Entes e Ufìtzios  chi sunt in s'àrea  ammissa a tutela".

Sighit s'esponente polìticu "Su 18 de abrile de su 2001, cun delìbera  n. 7,  su Cussìgiu Provintziale at istituidu  s'ìsula linguìstuica de su grecànicu. Custu recionnoschimentu,  fatu in sa  base de sas oportunidades  dadas  dae sa  lege 482,  punnaiat a tutelare e avvalorare una richesa culturale chi est sinnu  de s'identidade fiera de su pòpulu grecànicu Sa Calàbria, belle gasi, at sufridu torra  una penalizatzione manna cun sa cantzellatzione  de una lege chi aiat agatadu  cunsensu istitutzionale: dae sa Regione, dae sas  provìntzias, dae sas comunas".

Cuncruit Perpiglia: "Casu anòmalu, sa lege noa  reconnoschet petzi a tedescos trentinos  e frantzesos baddeostanos su deretu de tzitadinàntzia , forsis in sintonia cun su diferentziale  chi cada die nos ponet in anneu , ma  segat in manera definitiva  sas raighinas de sa tzivilidade otzidentale, chi,  a la nàrrere cun  Hegel, naschet in s'ala de levante  e  morit in s'ala de otzidente. Su Partito socialista Italiano cramat totu sas istitutziones, sos assòtzios,  sos sìndigos  de totu s'àrea gracànica  a si mobilitare pro non permìtere su dannu ocupatzionale  causadu dae custa lege dràstica e sa cantzellatzione de sos valores vitales  in ue si fundat  una comunidade".


#Sarvadore Serra

» in segus