bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos stampa

ÀTERAS NATZIONES


Sa Catalugna faghet giai parte de s'Unione Europea

Un'istùdiu  giurìdicu de ERC cunfirmat sa tesi chi un'Istadu catalanu virtuale non diat essire dae sa UE

No est a beru chi, si sa Catalugna esseret indipendente, nche la diant bogare dae s'Uniione Europea.  Chie lu narat faghet petzi contrainformatzione e est finas unu pagu in malafide. Gasi resurtat dae unu raportu  subra de s'ampliamentu internu de sa UE chi ant presentadu  in sa sede  de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya, est a nàrrere, Manca Republicana de Catalugna).

S'istùdiu,  elaboradu  dae su catedràticu de Sièntzia Política Jordi Mata,  dae su  professore de Deretu Comunitàriu Alfonso González e dae sos  professores de Deretu Costitutzionale Jordi Jaira e Laura Román, ponet in craru chi est "perfetamente cumpatìbile s'atzessu  a s'indipendèntzia natzionale  cun sa  continuidade de s'apartenèntzia  a s'Unione  Europea de sos Istados noos".

"Non b'at perunu artìculu,  in perunu tratadu,  chi impedat  sa continuidade de s'apartenèntzia  de una Catalugna  indipendente a sa  UE, bastat chi si rispetent  sos printzìpios democràticos e sos deretos de sos tzitadinos", at pretzisadu  Marta Rovira, nùmeru duos de su partidu.

Cunforma a s'istùdiu, sa figura giurìdica chi diat torrare cun custa continuidade est sa  "sutzessione de Istados".Una figura chi ìmplicat  a eredare sos deretos e sas obligatziones  chi s'Ispagna  tenet in àmbitu internatzionale, e chi diat chèrrere nàrrere chi, si sa Catalugna est giai Europa, non diat sessare de l'èssere.

Semper e cando, su fatu  chi non b'apat  perunu artìculu  nen perunu tratadu  o cunventzione  chi detèrminet  comente diat abbarrare sa parte  de un'Istadu membru chi s'ischìrriet dae un'àteru, cunsentit s'aplicatzione de custu printzìpiu generale de deretu: "Totu su chi  no est proibidu in manera espressa est permissu".


#Sarvadore Serra

» in segus