bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos stampa

ÀTERAS NATZIONES


Referendum de autodeterminatzione in Catalugna

Su Parlamentu Catalanu at naradu chi eja

B'at àpidu 84 votos in favore e 21 contra. Ant votadu in favore CiU, ERC, ICV, Ernest Maragall e Laporta. Sos sotzialistas si sunt astènnidos. Custu est su testu de sa risolutzione, bortadu dae su catalanu in sardu:

 1-   Su Parlamentu de Catalugna  reconnoschet  e est cuntentu mannu  de su resurtadu enorme  otentu in sa manifestatzione de massa  de s'ùndighi de cabudanni  in sas carreras de Bartzellona, cun sa paràula de òrdine "Catalugna, Istadu nou de Europa" .

2-    Su Parlamentu de Catalugna  cunstatat chi  in custos ùrtimos trinta annos  una parte importante a beru  de su catalanismu  s'est impinnada meda in sa trasformatzione de s'Istadu ispagnolu,   pro nde pòdere fàghere parte sena renuntziare a sas aspiratziones natzionales legìtimas nostras,  a sa voluntade nostra de autoguvernu,  a sa continuidade nostra comente natzione. Ma, sende chi sas rispostas de s'Istadu ispagnolu sunt istadas semper negativas, sa Catalugna devet cumintzare sa transitzione natzionale sua fundada in su deretu a detzìdere.

3-    Est pro custu chi su Parlamentu  manifestat sa netzessidade chi sa Catalugna sigat su caminu suo, cunstatende sa netzessidade chi su pòpulu catalanu detzidat in manera lìbera e democràtica  su venidore colletivu suo, chi est s'ùnica manera  de garantire su progressu sotziale, s'isvilupu econòmicu, s'afortimentu democràticu  e su promovimentu  de sa cultura e de sa limba pròpias.

4-    Su Parlamentu pedit  a su Guvernu de sa  Generalitat,  a sas fortzas polìticas e a sos agentes sotziales e econòmicos  de promòvere su cunsensu prus mannu possìbile  pro incaminare  custu protzessu democràticu  e sa tabella de caminu  cunsighente, dialoghende cun sa comunidade internatzionale, cun  s'Unione Europea e cun su guvernu ispagnolu, pro fàghere a manera chi sos tzitadinos catalanos si potzant autodeterminare  in unu cuadru  de libertade prena, de rispetu de su pluralismu, de promovimentu de su dibàtidu e de cunvivèntzia democràtica, sena peruna impositzione.

5-    Su Parlamentu de Catalugna cunstatat sa netzessidade  chi su pòpulu de Catalugna  potzat determinare  in manera lìbera e  democràtica su venidore colletivu suo e  pedit a su Guvernu de fàghere una cunsulta, cun prioridade,  in sa legisladura chi benit


#Sarvadore Serra

» in segus