bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos stampa

ÀTERAS NATZIONES


Gerry Adams intervenit a propòsitu de s'autodeterminatzione in s'àmbitu de s'Istadu ispagnolu

Sa gente, narat,  tenet deretu a isseberare su destinu suo e a isseberare sas relatziones cun sos bighinos suos

Su presidente de su Sinn Féin, Gerry Adams, at difesu  su deretu de autodeterminatzione de Catalugna e at afirmadu  chi "sa gente tenet  su deretu de isseberare  su destinu suo  e tenet su deretu  de isseberare sas relatziones  cun sos bighinos suos".

In unas cantas decraratziones  in  Rac-1 subra de su protzessu de paghe  in su Paísu Bascu, Adams at naradu chi "su diàlogu est netzessàriu. Su diàlogu aberit sas ghennas, e sas chistiones chi paret chi non si diant pòdere risòlvere mai ant a èssere risòlvidas cun su protzessu de su diàlogu",  e at agiuntu chi   "su perdonu  est una parte in prus de su protzessu; e sa gente at a retzire su perdonu. Petzi tenimus bisòngiu de èssere cuidadosos".

Sa ghia polìtica  de su Sinn Féin creet chi su fatu chi  "pessones che a  Arnaldo Otegui, impinnadas personalmente  in sa chirca de sa paghe, istent in presone  est un errore. E si bi diat dèvere pònnere remèdiu in antis chi si podet", e at agiuntu chi   "Otegui at fatu sos passos chi at fatu ca nde tenet sos motivos, e non diamus èssere  in sa situatzione atuale e andende a dae in  antis comente semus andende  si no esseret istadu pro sos isfortzos suos".
 
A propòsitu de sa partetzipatzione de sas vìtimas a su protzessu, Adams at craridu chi  "non si podet àere una gerarchia de sas vìtimas. Cada famìlia pranghet in sa matessi manera. Tocat a èssere inclusivos",  e in riferimentu  a sos presoneris at naradu chi   "a acurtziare sos presoneris a domo est su mìnimu chi si podet fàghere, gasi comente est capitadu cun sos  irlandesos. Custu faghet parte de sa negotziatzione".


#Sarvadore Serra

» in segus