bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos stampa

ÀTERAS NATZIONES


S'ETA lassat sas armas pro semper

Lu faghet ischire cun unu comunicadu ufitziale

S' ETA at annuntziadu  chi "at detzìdidu  s'agabbu  definitivu de s'atividade  armada". Cun  unu  comunicadu, imbiadu a sa rivista informàtica GARA in pessu tres dies a pustis de sa  Decraratzione de Aiete, s'organizatzione  armada basca comùnicat chi at leadu custa detzisione istòrica e agiunghet  s' "impinnu craru, firmu e definitivu" de "superare su cunfrontu  armadu". Cun custu obietivu, faghet "una cramada a sos guvernos de Ispagna e  Frantza pro abèrrere  unu protzessu de diàlogu diretu" destinadu a solutzionare "sas cunseguèntzias  de su cunflitu".

Sa detzisione  l'ant  comunicada tres portaboghes de s'organizatzione, chi ant finas trasmìtidu imàgines  e ripresas vìdeu de sa letura de sa decraratzione, chi sena duda tenet un'importu fundamentale. S'ETA ammentat in custa  decraratzione chi "no est istadu  unu caminu fàtzile", agiunghet chi "sa crudesa de sa luta s'at leadu  pro semper  cumpàngias  e cumpàngios" e pretzisat chi "sa luta   de annos medas at creadu  custa oportunidade".

"Dae como in dae in antis, su caminu no at a èssere fàtzile", annùntziat s'ETA, chi pedit s'interessamentu  de sa sotziedade basca  in su protzessu chi s'est aberende  e espressat su cumbinchimentu chi  "cada passu, cada resurtadu at a èssere frutu  de s'isfortzu  e de sa luta" de sos tzitadinos. Cunsìderat chi totu sos annos  e sos isfortzos fatos  ant dadu  a Euskal Herria "esperièntzia e fortza", gasi comente  "determinatzione" pro sighire a andare a dae in antis.

Su reconnoschimentu de Euskal Herria e su rispetu  de sa voluntade populare devent prevàlere  subra de s'impositzione", afirnat s'ETA, chi narat  chi sa  "violèntzia e sa repressione " devent lassare logu a su "diàlogu e  a s'acordu". "Tenimus in dae in  antis  un'oportunidade istòrica pro dare sa solutzione  giusta e democràtica a su cunflitu polìticu seculare", assegurat. "Est tempus  de abbaidare a su tempus venidore cun isperu. Est tempus  de operare cun responsabilidade e valentia", cuncruit custa decraratzione curtza ma istòrica , chi l'ant trasmìtida in tres limbas: euskara, ispagnolu e frantzesu. Pro s'interessu informativu suo, GARA at agiuntu finas sa tradutzione in inglesu.

Sa detzisione tenet sa data de su binti de santugaini, e cumintzat  faghende  riferimentu a sa   Cunferèntzia Internatzionale de Donostia, fata lunis,  chi  s'ETA definit comente  "initziativa de importu polìticu fundamentale". Narat chi sa Decraratzione de Aiete firmada dae sos leader  internatzionales "ponet in pare sos ingredientes de una solutzione  integrale de su cunflitu" e agiunghet chi  tenet un'amparu mannu siat in Euskal Herria siat in àmbitu internatzionale.

Custa Decraratzione, cunsiderada male mescamente dae sos portaboghes  de su PP, teniat comente primu puntu  un'apellu diretu  a s'ETA pro "s'agabbu  definitivu de s'atividade  armada" e li pediat  de  "chircare unu diàlogu  cun sos guvernos  de Ispagna e Frantza pro tratare  in manera esclusiva sas cunseguèntzias  de su cunflitu ".Custos puntos  sunt istados atzetados  in manera espressa dae s'ETA, cunforma a su chi mustrat custa decraratzione. Sos leader internatzionales ghiados dae Kofi Annan aiant pedidu, in prus, a Madrid e a  Parígi chi, si custu esseret capitadu, aerent dadu sa  "bene bènnida" a sa positzione  de s'ETA e aerent atzetadu de  cumintzare cunversatziones, e aiant cussigiadu finas chi sos  partidos aerent abertu unu diàlogu polìticu consultende sos tzitadinos  pro chi si potzat otènnere  una "paghe chi durat".


#Sarvadore Serra

» in segus