bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos stampa

ÀTERAS NATZIONES


Una costitutzione noa pro sas Ìsulas  Fær Øer?

Cuntierra cun su guvernu de Danimarca.

Su primu ministru danesu, Lars Lokke Rasmussen, at naradu chi  sa proposta de costitutzione noa chi est leende in cunsideru  su guvernu de sas  Ìsulas  Fær Øerest incumpatìbile  cun sa costitutzione danesa e  sas duas costitutziones non diant  pòdere coesìstere”. Rasmussen pessat chi su testu  andat contra a artìculos fundamentales de sa costitutzione danesa e chi,  si in casu l'aprovant, sas  Ìsulas  Fær Øer diant dèvere proclamare s'intentzione issoro de decrarare s'indipendèntzia dae sa Danimarca”. Pro parte sua, su primu ministru de sas Fær Øer , Kaj Leo Holm, at naradu in una riunione cun Rasmussen chi  issos non chernt s'indipendèntzia “imediada”,  e chi diat tocare a modificare sa proposta.

Una costitutzione cuntierrosa

Sa costitutzione  de sas Fær Øer est istada una proposta de su guvernu  essidu dae sas eletziones de su 2008, una coalitzione  intre su Partidu Populare-indipendentista- su Partidu de s'Unione  e su  Partidu Sotzialdemocràticu -unionistas-. Sa proposta prevediat sa cunvocatzione de unu  referendum subra de sa costitutzione in s'annu 2010, chi però l'ant tasidu prus de una bia  e como non tenet una data  cuncreta. Belle gasi sas tensiones subra de su testu costitutzionale sunt istadas medas a beru  in sos ùrtimos annos. Sa resone prus manna de sa cuntierra  intre sos duos guvernos est su puntu  in ue si narat chi  “ totu su podere de su paisu est in manos  de su pòpulu de sas  Fær Øer ” e finas su fatu chi non si faghet mai riferimentu  a sa costitutzione danesa o a su Commonwealth. Sos partidos de sas Fær Øer, pro parte issoro, narant chi sa  proposta de costitutzione devet andare a dae in antis,e sa ghia polìtica   de su partidu  indipendentista Repùblica at naradu chi  “amus a fàghere sa costitutzione nostra e custa at a èssere sa   base pro negotziare cun sa Danimarca in su tempus vendore”. De àteru ghetu, su prus  de  sos partidos danesos  bident custa  proposta comente  “ s'anticàmera  de s'indipendèntzia ”.

Sas Ìsulas  Fær Øer comente natzione

Su progetu  de costitutzione est una cunseguèntzia  de s'acordu  chi ant fatu sos guvernos de Fær Øer  e de Danimarca, in s'annu 2005, moende dae su Protocollu  n. 58 de su 24 de làmpadas de su  2005, chi introduiat unu modellu nou  de autoguvernu  pro su paisu atlànticu. Sas cumpetèntzias noas  tramudadas a sas Fær Øer includiant giustìtzia, passaportos, fronteras, seguràntzia. Su protocollu, in prus,  cunsìderat sa limba de Fær Øer comente  sa limba printzipale de sas ìsulas,  e sas Fær Øer etotu  comente  una natzione, macari chi su danesu  mantèngiat  su matessi pesu  in sa vida ufitziale. B'at finas de nàrrere chi, in sos ùrtimos annos, sas Ìsulas ant abertu rapresentàntzias  in  Londra, in  Reykjavík e in s'Unione  Europea, e ant mantesu cuntatos e fatu acordos  cun s'ONU  e cun sa NATO.


#Sarvadore Serra

» in segus