bandera infosar
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

cumpartzi custa noa cun sos amigos tuos stampa

ÀTERAS NATZIONES


In Galles, unu guvernu laburista de minoria

Ma at a chircare s'acordu cun totu sos partidos

Su Galles  at a tènnere unu guvernu laburista de minoria. Gasi at detzisu su primu ministru, Carwyn Jones (in sa fotografia), chi at leadu possessu de s'incàrrigu, una chida a pustis  chi su partidu suo at bintu in manera crara in sas eletziones pro s'Assemblea, in ue at otentu trinta iscannos de unu totale de sessanta. Cun prus de su duplu  de rapresentantes  de cadaunu de sos partidos de s'opositzione, Jones at a chircare una polìtica  de patos puntuales cun sos  oposidores etotu, e escludet duncas de torrare a fàghere  unu guvernu de coalitzione, chi in s'ùrtima legisladura est istadu caraterizadu dae  unu patu permanente cun su  Plaid Cymru (PC) suta de su nùmene  de One Wales.

Jones at leadu s'incàrrigu  cun unu discursu  paghiosu cun sos àteros partidos, ca ischit chi, macari sa permanèntzia  de su Partidu Laburista in su  guvernu non siat in perìgulu -una coalitzione impossìbile  de cunservadores, indipendentistas e  liberaldemocràticos diat dèvere guvernare gasi etotu in minoria-, l'at a bisongiare  s'amparu  de sos àteros  pro mandare a dae in antis  sos progetos suos in s'Assemblea de su Galles.

Martin Shipton, analista de WalesOnline,   narat chi sa detzisione de sos laburistas  de guvernare a sa sola forsis est istada ispirada  dae s'esperièntzia  de su SNP in Iscòtzia, chi in sa legisladura colada at fatu unu guvernu de minoria e, a pustis de una gestione bona, est istadu premiadu cun sa majoria assoluta  in su Parlamentu iscotzesu.

Sos gallesos, in custas eletziones,  ant punidu mescamente su  Plaid Cymru. Sos indipendentistas  ant sufridu  una pèrdida sensìbile  de cunsensos, colende dae  15 a 11 iscannos e perdende su status de segundu partidu de su paisu, a favore de su  Partidu Cunservadore chi at balangiadu duos iscannos. Su Partidu Liberaldemocràticu, pro parte sua, at pèrdidu un'iscannu, e est abbarradu cun chimbe.

 


#Sarvadore Serra

» in segus