Bandera intervistas
Bandera in sa limba...<br />
Pro impreare sos Agregadores de Noas RSS, incarca s'icona cun su tastu de dereta de su sorighitu e, a pustis, seletziona 'Copia Indirizzo'. Pustis copiadu su collegamentu, incolla lu in s'agregadore tuo.

invia mail stampa
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  spacerspacer

Noas ÀTERAS LIMBAS - 23/04/2014

ICANN dèlegat su domìniu .gal

a cando .sar?

Nic.gal est oramai su primu domìniu de .gal ativadu dae s'ICANN. s'organismu internatzionale chi gestit sa rete in totu su mundu. A pustis de 7 annos de traballu e cun sas firmas de apoju de 12.000 pessones e 110 entes pùblicos e privados galitzianos, sa posta in òpera de custa...[sighit]

Noas INFORMÀTICA - 25/01/2014

EGERIN, su primu motore internèt in limba curda

In alternativa a sos motores giai connotos. Essidu a campu como.

Est in pessu essidu a campu su motore de chirca EGERIN , in limba curda, addatu a chircare curda, sena èvere colare dae àteras limbas. Destinadu a sos 40 milliones de Curdos, su motore tenet un'interfaghe neta e minimalista pro s'utente. Assimìgiat a Google. Sos visitadores p...[sighit]

Noas INFORMÀTICA - 25/01/2014

30 annos dae sa nàschida de Macintosh: una rivolutzione!

Su primu esemplare presentadu a su mundu su 24 de ghennàrgiu de su 1984

A eris 24 de ghennàrgiu de su 2014, nche sunt colados 30 annos dae cando est essidu a campu in Cupertino (California) su primu Macintosh de Apple, chi at cambiadu sa manera de èssere de chentinas de milliones de pessones in su mundu. Mèritu de sos fundadores de su biadu de Stev...[sighit]

INTERVISTAS - 22/12/2013

Malta, natzione-istadu minore ma forte

Intervista de D. Corràine a G. Brincat, linguista maltesu

    I. De ite campat oe  Malta? * Mescamente  de  turismu. Sas indùstrias  chi esportant belle totu sunt sa SGS (eletrònica), sa Brandstatter (giogos Playmobil) e sa Foster Clark (alimentares in bote e vaseddos, comente cunfituras e totu gasi). In...[sighit]

SALUDE - 09/11/2013

Su tziculate non faghet ingrassare

Paret chi prus si nde mandigat e prus faghet bene a sa salude

Pròpiu gasi. Su tziculate non faghet ingrassare. Un'istùdiu fatu subra de unu campione de pitzinnos europeos paret chi lu dimustret. Paret chi prus si nde mandigat e prus faghet bene a sa salude, ca mìnimant sos grassos totales presentes in su corpus de sos giòvanos. Sa...[sighit]

MÙSICA - 09/11/2013

Su grupu musicale de s'Alighera “Dinatatak” at a leare parte in Friuli in su Festival europeu de sas cantzones in limba minoritària

Su 9 de santandria  in Moena, in Badde de Fassa

Su "Festival european de cjançon in lenghe minoritarie” at a èssere trasmìtidu su 9 de santandria in direta dae ràdio Onde furlane in sas frecuèntzias suas in FM e in su situ www.ondefurlane.eu Est a puntu de cumintzare s'editzione de ocannu de su “Fe...[sighit]

SIÈNTZIA - 09/11/2013

Iscobertu unu praneta chi assimìgiat a sa Terra

In sa costellatzione chi in sardu li naramus “sa rughe de Santu Valentinu”

Dae pagu est istadu iscobertu unu praneta chi assìmigiat a sa Terra. Est un'iscoberta de importu fata dae sientziados belle totu italianos. Est unu praneta sìmile meda a sa Terra pro mannària e pro costitutzione fìsica. Paret però chi siat isfortzunadu ca at a is...[sighit]

SALUDE - 09/11/2013

Cale est s'ora mègius pro bufare su cafè?

Dae sas 9.30 a sas 11.30.

Paret chi s'ora mègius pro bufare su cafè siat a mangianu, ma in unu tempus pretzisu: dae sas 9.30 a sas 11.30. Una tzicheredda de cafè bufada a custa ora, est su prus giustu a pàrrere de sas neurosièntzias  e sa cronofarmacologia, unu ramu de sa meighina ch...[sighit]

SALUDE - 09/11/2013

S'ògiu ghermanu contra a sos tumores

Riserva manna de polifenolos

S'ògiu ghermanu de calidade arta (extravìrghine) est un'alliadu importante in sa luta contra a sos tumores, mescamente in casu de tumore a su colon. Lu narat una chirca de s'Universidade de Siena chi est istada presentada dae pagu in Firenze in sa sede de sa Regione Toscana. S'ist&ugr...[sighit]

noas e limbas de su tempus nostru Noas - 23/10/2013

Rosa Colomer, diretora de TERMCAT in sos ùrtimos deghe annos, est mancada eris in Bartzellona

L'ammentamus comente amiga e esperta manna de terminologia. At dadu un'agiudu mannu finas a s'isvilupu de sa terminologia sarda, in sa teoria e in sa pràtica, in intro de s'Ufìtziu de sa Limba Sarda e de su Progetu Linmiter.

Rosa s'est dispedida dae sos familiares e dae sos amigos eris 22 de sanatugaine, a pustis de deghe meses de gherra contra a su male malu. L'apo connota, annos e annos a como, in sa sede de TermCat, in Bartzellona, semper dispònìbile e aberta a sos problemas de ammodernamentu de limba...[sighit]

Ùrtimos PÀRRERES inseridos

DEMOCRATZIA LINGUÌSTICA, LIMBAS E LIMBA SARDA

de Diegu Corràine

In contu de limbas e dialetos, podimus nàrrere chi bi podent èssere duas genias de “democratzia linguìstica”: a) una “esterna”, chi est su guvernu de sas limbas de su mundu (cun polìticas linguìsticas addatas), in ue cada limba tenet su dere...  [sighit]

"Die internatzionale de sa limba materna":
 limba mama VS limba materna, limba pròpia

de Diegu Corràine

Dae su 2000, semus tzelebrende, cada 21 de freàrgiu, sa "Die internatzionale de sa limba materna", proclamada dae s'Unesco, pro agiuare sa diversidade linguìstica e culturale e su multilinguismu. A dolu mannu, medas cunfundent su cuntzetu de "limba mama" cun su de "limba materna" e nar...  [sighit]



IRLANDA

Dades generalsPoblació: 6.299.115 h. (cens de 2011: 5.488.252 a la República d'Irlanda i 1.810.863 a Irlanda del Nord) Superfície: 84.412 km²Institucions: A la Rep. d'Irlanda, Govern i Oireachtas (Parlament) i a Irlanda del Nord, Govern i AssembleaCiutat...  [sighit]

Istandardizatzione de sa ortografia ebbia? Una trampa pro negare un'istandard de sa limba sarda

de Diegu Corràine

Cando faeddamus de "istandardizatzione linguìstica" semus arresonende de unu caminu chi su prus de sas limbas de oe ant sighidu o sighint pro istabilire una 'règula', unu 'modellu' iscritu comunu chi asseguret una cunvivèntzia echilibrada intre sa diferentziatzione naturale de s...  [sighit]

IN LIMBA SARDA, SAS ELETZIONES DE ANNOAS!

de Diegu Corràine

Eris, domìniga 27, in sa localidade De Formosa, a curtzu a Asunción, capitale de Paraguay, b'at àpidu eletziones locales. Pro cunsentire a sas populatziones locales chi faeddant limbas nativas una partetzipatzione prus manna, sas autoridades ant dispostu chi totu su materiale el...  [sighit]

REPETITA IUVANT: w sos dialetos, w sa limba sarda comuna

de Diegu Corràine

Mai comente in totu custos annos amus iscritu in sardu. E mai, comente in custos annos, amus iscritu in cada dialetu possìbile de cada bidda e logu. Sende chi tenimus una traditzione literària in ue sos iscritores NO ant iscritu in su limbàgiu locale issoro ma in una variedade s...  [sighit]

Sa LSC andat bene gosi, macari siat meridionalizada meda

de Diegu Corràine

Dae annos, cando non cando, essint a campu tronos e lampos contra a cada progetu e idea de norma iscrita comuna de su sardu. Pro sos contràrios, sa limba nostra est partzida in duas macrovariedades incumpatìbiles a pare:  su chi cramant "logudoresu" e e su chi cramant "campidanesu...  [sighit]